brukermedvirkning

Starter læringsnettverk i brukermedvirkning

Publisert  Oppdatert 

Pasienter og pårørendes erfaringer er viktige for å redusere risiko for uønskede hendelser og forbedre tjenestene. Nå starter vi læringsnettverk i brukermedvirkning.

Pasientsikkerhetsprogrammet skal arrangere et læringsnettverk for brukermedvirkning i 2017. I et læringsnettverk møtes tverrfaglige team av helsepersonell fra ulike sykehus og kommuner til flere samlinger og telefonmøter. De går gjennom opplæring i forbedringsarbeid, gjør tiltak og lærer av hverandres erfaringer.

Reduserer risiko for uønskede hendelser

Brukermedvirkning i pasientsikkerhetsprogrammet innebærer at pasienter, brukere og pårørende involveres aktivt i pasientsikkerhetsarbeidet. Pasienter, brukere og pårørendes kunnskap og erfaringer skal benyttes for å redusere risiko for uønskede hendelser, og være sentrale i utvikling og forbedring av tjenestetilbudet på både individ-, tjeneste- og systemnivå.

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å iverksette forbedringstiltak i praksis. I løpet av en gitt periode tester og iverksetter kliniske team forbedringstiltak i egen virksomhet. Teamene får støtte fra eksperter i forbedringsarbeid og utveksler erfaringer underveis.

Iverksetter konkrete tiltak

Hensikten med et læringsnettverk i brukermedvirkning er at konkrete tiltak for brukermedvirkning iverksettes i helse- og omsorgstjenesten. Teamene vil dermed få erfaring med og kompetanse i å involvere pasienter, pårørende og brukere i praksis. Tiltakene vil være spesielt knyttet til pasientsikkerhet, det vil si hvordan involvering av pasienter, pårørende og brukere kan bidra til en trygg helse- og omsorgstjeneste.

Hvem kan bli med?

Deltakerne vil være tverrfaglige team fra spesialist- og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Helse Midt-Norge vil være vertskap for læringsnettverket, som starter opp i september 2017.

Aktuelle tiltak er under planlegging, i samarbeid med brukerrepresentanter. Aktuelle tiltak kan for eksempel være visittstolen og «Hva er viktig for deg?».

For spørsmål om læringsnettverket, kontakt Nanna Fredheim på epost: nanna.fredheim@helsedir.no

Print