Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Forebygging av fall i helseinstitusjoner

Publisert 17.08.2011 16.36.  Oppdatert 01.03.2016 15.00.

Fall

Hvorfor forebygging av fall? 

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. Fall kan ha mange negative konsekvenser for eldre mennesker. Mellom 10 og 20 % av fallene i sykehjem gir alvorlig skade. I tillegg til brudd og hodeskader kan problemer som varig uførhet, frykt for å falle igjen og tap av selvstendighet være følgetilstander. Programmet retter seg mot pasienter over 65 år og andre voksne med nevrologiske eller kognitive sykdomstilstander eller betydelige synshemninger  ved sykehus og sykehjem.

Tiltak for å forebygge fall

Formålet med tiltakspakken er å redusere fall i helseinstitusjoner. Tiltakene og målingene ble revidert i februar 2015. 

Tiltak 1:  Risikovurdering

Tiltak 2:  Standardtiltak for alle pasienter med forhøyet fallrisiko
- Legemiddelgjennomgang
- Huskeliste for pasientrom
- Tilsyn ved behov
- Pasient- og pårørendeinformasjon
- Opprettholde aktivitet og trening

Tiltak 3: Tverrfaglig utredning  

Tiltak 4:  Individuelt tilpassede tiltak

Tiltak 5: Overføring av informasjon om risikovurdering og tiltak

Forbedringsteam som allerede bruker den opprinnelige tiltakspakken, kan velge om de vil fortsette med målingene som lå i denne eller ta i bruk de nye. Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler imidlertid at nye forbedringsteam starter opp med de reviderte tiltakene og de nye målingene. Se den reviderte tiltakspakken og de gamle målingene i margen til høyre. 

Kom i gang

Jobber du i helseforetak og skal i gang med tiltak og registreringer? Ta kontakt med regional eller lokal programleder for veiledning. 

Jobber du i kommunal helse- og omsorgstjeneste? Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester veileder kommunene i implementering av tiltakene. Flere arrangerer læringsnettverk. Ta kontakt med Utviklingssenter for hjemmetjenester i ditt fylke.

Det er også mulig å ta kontakt med prosjektleder Maren Schreiner i sekretariatet. 


Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Telefon og epost:
46 41 95 75
post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Postadresse:
Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
Helsedirektoratet
Pb. 7000
St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
 
(http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/forebygging-av-fall-i-helseinstitusjoner)