Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon

Publisert 14.11.2012 19.50.  Oppdatert 20.10.2016 12.52.

Forebygging av overdosedødsfall

Hvorfor forebygging av overdosedødsfall?

Ifølge EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) har Norge et høyt antall overdosedødsfall sammenlignet med andre europeiske land, og dette er et stort samfunnsproblem.

I 2012 ble stortingsmeldingen «Se meg!» godkjent, der sentrale mål blant annet er reduksjon av helseproblemer, overdoser og overdosedødsfall.

En stor andel av overdosedødsfallene skjer i forbindelse med utskrivelse fra institusjon, eller som følge av avbrudd i behandling. Forskning viser at risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers (Ravndal og Amundsen 2010). Effektive behandlingsinstanser svekkes dersom det kommunale helsetilbudet ikke er godt nok. For å få ned antall overdosedødsfall, er det derfor avgjørende med god oppfølging etter endt behandling.

I 2016 tester vi ut en egen tiltakspakke for å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel. Les mer om dette HER.

Tiltakene i praksis

En arbeidsgruppe har utviklet tiltak for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. Tiltakspakken er relevant for alle som arbeider med ruspasienter i spesialisthelsetjenesten, her under ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og Distriktspsykiatriske senter (DPS).

Det er avholdt tre pilotprosjekter for å teste ut tiltakspakken. Pilotprosjektene er gjort ved Bergensklinikkene, Universitetssykehuset i Nord - Norge HF og Oslo Universitetssykehus HF. Rapporter fra pilotprosjektene er tilgjengelig fra høyremenyen.

Det har også vært gjennomført et nasjonalt læringsnettverk der team fra hele landet har deltatt. Læringsnettverket ble avsluttet i mars 2014. Presentasjoner og materiale fra læringsnettverket kan du også finne i høyremenyen.

 


Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Telefon og epost:
46 41 95 75
post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Postadresse:
Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
Helsedirektoratet
Pb. 7000
St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
 
(http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/forebygging-av-overdosed%C3%B8dsfall-etter-utskrivelse-fra-institusjon)