Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger

Publisert 02.12.2010 16.25.  Oppdatert 20.10.2016 12.51.

I 2011 ble det rapportert 124 selvmord i psykisk helsevern. Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk blant pasienter i psykisk helsevern og å sikre at pasienter med selvmordsproblematikk får forsvarlig behandling (Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern).

Forebygging av selvmord

For pasienter i døgnenheter er perioden rundt innleggelse og utskrivelse høyrisikoperioder for selvmord (Qin, P. & Nordentoft M., 2005). Dette gjelder spesielt rett etter innleggelse og i de første ukene og månedene etter utskriving. Mange døgnenheter mangler rutiner som sikrer at nødvendige tiltak er iverksatt og vedlikeholdt. I tillegg til behandlings- og beskyttelsestiltak, herunder fysiske sikringstiltak, er det viktig med kompetent og tilgjengelig personell som møter pasienten med omsorg og respekt (Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern).

Tiltak for å forebygge selvmord:

En arbeidsgruppe har kommet frem til fem tiltak for å forebygge selvmord knyttet til opphold i akuttpsykiatriske døgnavdelinger. Disse tiltakene er testet i to pilotprosjekter ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og på Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.

  • Spesialistvurdering innen et døgn
  • Iverksetting av beskyttelsestiltak (sikring av rom og omgivelser)
  • Vurdering av risikoen for selvmord (ved innskrivning, utskrivning, overføring og før permisjon)
  • Planlegging av permisjon
  • Tiltak ved utskrivelse (kriseplan for pasient og pårørende, avtale for oppfølging «time i hånda»

Se hele tiltakspakken i margen til høyre.

Hva har skjedd:

Team fra akuttpsykiatriske døgnavdelinger fra hele landet deltok i et læringsnettverk i 2013. Målet var å implementere tiltakene og forbedre kvaliteten på tjenestene. Alle som har deltatt i læringsnettverket har gjennomført målinger for å følge med på og dokumentere kvaliteten på egne tjenester.

Arbeidet med å forebygge selvmord fortsetter, og tiltakene er under spredning til andre deler av spesialisthelsetjenesten. På høyre side kan du finne mer informasjon om tiltakene samt andre ressurser som er brukt i læringsnettverket


 

 

Skal du i gang med tiltak og registreringer?

Ta kontakt med regional kampanjeleder  (LINKES) for veiledning  eller prosjektleder i sekretariatet


For måleansvarlig

Registrere målinger m.m.

Kontaktperson

Programsekretariatet

Kontakt pr. e-post.

Mob: 464 19 575

Erfaringer fra praksis

Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Telefon og epost:
46 41 95 75
post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Postadresse:
Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
Helsedirektoratet
Pb. 7000
St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
 
(http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/forebygging-av-selvmord-i-akuttpsykiatriske-d%C3%B8gnavdelinger)