Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

Samstemming av legemiddellister

Publisert 02.12.2010 17.43.  Oppdatert 08.03.2016 11.55.

Samstemming av legemiddellister

Legemiddelsamstemming går ut på at man i samarbeid med pasienten lager en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidlene pasienten faktisk bruker. Denne listen kalles «Legemidler i bruk» og må følge pasienten i hele behandlingskjeden for å oppnå sikker legemiddelbruk. Manglende samstemming av legemiddellister er kjent som et betydelig pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt.

Tiltakspakken for samstemming av legemiddellister er revidert høsten 2015. Tidligere var tiltakene rettet mot sykehus og fastlege. Den reviderte utgaven er generell og retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten. Legemiddelsamstemming inngår også som et tiltak i innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten.

Tiltak for samstemming av legemiddellister:

1: Innhent legemiddelinformasjon og samstem legemiddellisten i samråd med pasienten

2: Inkluder samstemt legemiddelliste i henvising og epikrise

3: Gi en samstemt legemiddelliste og informasjon om endringer til pasienten

Du finner hele tiltakspakken i margen til høyre. Her finner du også tidligere tiltakspakke og verktøy tilgjengelig. Forbedringsteam som allerede bruker den opprinnelige tiltakspakken, kan velge om de vil fortsette med tiltak og målinger i denne eller ta i bruk revidert tiltakspakke. Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler imidlertid at nye forbedringsteam starter opp med de reviderte tiltakene og målingene.

Hvordan komme i gang?

Vil du i gang med tiltak og målinger? Ta kontakt med sekretariatet på post@pasientsikkerhetsprogrammet.no, eller din regionale programleder 

Bakgrunn for valg av innsatsområder

Ekspertgruppe for samstemming av legemiddellister


Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Telefon og epost:
46 41 95 75
post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Postadresse:
Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
Helsedirektoratet
Pb. 7000
St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
 
(http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/samstemming-av-legemiddellister)