Hopp til innhold

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

I trygge hender 24-7

Publisert 21.12.2010 13.35.  Oppdatert 27.01.2015 10.35.

Pasientsikkerhetsprogrammets arbeidsområder, målsetting, målinger, organisering.

Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten.

Programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og viderefører arbeidet som ble startet under pasientsikkerhetskampanjen ved samme navn (2011-2013). Programmets styringsgruppe har besluttet at alle aktiviteter knyttet til tiltak og målinger fra kampanjen skal opprettholdes og spres i programmet.

Kampanjens sluttrapport ligger til høyre.

Tre hovedmål:

Programmet har tre, overordnede målsettinger:

  • Redusere pasientskader.
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Innsatsområder med tiltak

Programmet innfører konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten. Følgende innsatsområder er valgt ut:

Bakgrunn for valg av innsatsområder

Innsatsområdene er identifisert av norske fagmiljøer etter en bred gjennomgang og prioritering av eksisterende initiativ i helsetjenesten. Innsatsområdene er valgt på bakgrunn av bestemte kriterier, som potensial for forbedring, at det finnes  tiltak som er dokumentert effektive, og om det eksisterer gode metoder for å evaluere effekt av tiltakene.

Fordi pasientsikkerhet er et ledelsesansvar er det også utviklet tiltak på ledelse som går på tvers av innsatsområdene i kampanjen.

Styrke kompetansen i forbedringsarbeid

For å lykkes med forbedringsarbeid bør samtlige yrkesgrupper og nivåer i helsetjenesten ha grunnleggende kjennskap til forbedringsmetodikk. En av målsettingene i programmet er derfor å styrke kompetansen i forbedringsarbeid i helsetjenesten.

Programmet vil også vektlegge kommunenes involvering i programmet og pasientenes behov i enda større grad enn tidligere.

Måling av pasientskade og pasientsikkerhetskultur

Alle helseforetak i Norge kartlegger pasientskader regelmessig. Hensikten er å skape et grunnlag for forbedring over tid. Målingen koordineres av pasientsikkerhetsprogrammet.Slik måles pasientskader i helseforetakene

I samarbeid med kampanjen og programmet undersøkte samtlige av landets foretak pasientsikkerhetskulturen i 2012 og i 2014.Hensikten er å iverksette målrettede tiltak der det var behov.

Organisering av programmet

I trygge hender 24-7 er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. En bredt sammensatt styringsgruppe, ledet av helsedirektøren, har ansvaret for alle sentrale beslutninger i programmet. Sekretariatet står for daglig drift og er fra 1.juli 2014 plassert i Helsedirektoratet.

Alle helseforetak har programledere som bistår og veileder iverksettingen av programmet regionalt og lokalt. Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har en sentral rolle i spredningsarbeidet i kommunene.

Om pasientsikkerhet og pasientskader

Ministeren lanserte programmet på Moen sykehjem i januar 2014

   Logo, Norges Farmaceutiske Forening Logo, Legeforeningen Logo, Folkehelseinstituttet Logo, Statens Legemiddelverk Logo, Helse Midt Logo, Helse Nord Logo, Helse Vest Logo, Helse Sør-Øst Logo, KS Logo, Sykepleierforbundet Logo, Helse- og omsorgsdepartementet Logo, FFO Logo, Helsedirektoratet Logo, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Logo, Fagforbundet Logo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Telefon og epost:
46 41 95 75
post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Postadresse:
Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
Helsedirektoratet
Pb. 7000
St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Helsedirektoratet, Universitetsgata 2.
 
(http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/L%C3%A6r+om+programmet/i-trygge-hender-24-7)