sepsis

Tidlig oppdagelse av sepsis

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall. Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av sepsis. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker dødeligheten.

Tiltakene er:

1. Gjør ABCDE-vurdering, sikre frie luftveier, adekvat respirasjon og sirkulasjon

2. Bruk skåringsverktøy for risikovurdering og diagnostisering

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi

4. Gi antibiotika

5. Fastsett videre behandling og beslutt rett behandlingsnivå

Om tiltakene

Tiltakene er definert av en nasjonal sammensatt ekspertgruppe, og baser seg på både erfaringskunnskap og ny internasjonal forskning og kunnskap.

Ved utarbeidelsen har ekspertgruppen jobbet etter prinsippene om at tiltakene:

 • Kan gjennomføres ved alle norske sykehus
 • Treffer pasienter som er i risiko for å utvikle sepsis, er tidlig i forløpet eller har fått diagnosen sepsis eller septisk sjokk
 • Kan gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser og strukturer

Pilotprosjekter

For å vite om tiltakene og målingene til det nye innsatsområdet fungerer i praksis, ble tiltakspakken testet i pilotprosjekt på akuttmottak høsten 2016. Perioden ble avsluttet med sluttrapport hvor erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjektet ble presentert.

Tiltakspakken ble pilotert ved Sykehuset Telemark Skien, Sykehuset i Vestfold Tønsberg og Møre og Romsdal Ålesund sjukehus.

Våren 2018 settes det i gang pilotprosjekt i fem helseforetak for å teste ut tiltakene på sengepost. De er Akershus universitetssykehus, Finnmarkssykehuset, Sykehuset Levanger, Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark.

Veien videre

Tiltakspakken ble i 2017 justert med utgangspunkt i erfaringene fra pilotprosjektene. Nasjonalt læringsnettverk for akuttmottak ble avholdt fra mars til november 2017.

På bakgrunn av erfaringene som er gjort under nasjonalt læringsnettverk, gjøres det justeringer i tiltakspakken. Tiltakspakken ferdigstilles i april 2018.

I desember 2018 starter nasjonalt læringsnettverk for sengeposter.

Prosjektleder er Anne Kristin Ihle Melby, anne.kristin.ihle.melby@helsedir.no

 • AnneKristinMelby

  Anne Kristin Ihle Melby
  Seniorrådgiver/prosjektleder

  Mobil:
  97609600
  E-post:
  Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no