I trygge hender 24-7

Publisert  Oppdatert 

Pasientsikkerhetsprogrammets arbeidsområder, målsetting, målinger, organisering.

Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014 - 2018) skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten.

Programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og viderefører arbeidet som ble startet under pasientsikkerhetskampanjen ved samme navn (2011-2013). Programmets styringsgruppe besluttet at alle aktiviteter knyttet til tiltak og målinger fra kampanjen skulle opprettholdes og spres i programmet.

Tre hovedmål:

Programmet har tre, overordnede målsettinger:

  • Redusere pasientskader.
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Les hele strategien under "sentrale dokumenter" i margen til høyre.

Innsatsområder med tiltak

Programmet innfører konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten. Følgende innsatsområder er valgt ut:

Bakgrunn for valg av innsatsområder

Innsatsområdene er identifisert av norske fagmiljøer etter en bred gjennomgang og prioritering av eksisterende initiativ i helsetjenesten. Innsatsområdene er valgt på bakgrunn av bestemte kriterier, som potensial for forbedring, at det finnes  tiltak som er dokumentert effektive, og om det eksisterer gode metoder for å evaluere effekt av tiltakene.

Fordi pasientsikkerhet er et ledelsesansvar er det også utviklet tiltak på ledelse som går på tvers av innsatsområdene i kampanjen. Det er også utviklet tiltak på tvers for brukermedvirkning.

Styrke kompetansen i forbedringsarbeid

For å lykkes med forbedringsarbeid bør samtlige yrkesgrupper og nivåer i helsetjenesten ha grunnleggende kjennskap til forbedringsmetodikk. En av målsettingene i programmet er derfor å styrke kompetansen i forbedringsarbeid i helsetjenesten.

Programmet vektlegger også kommunenes involvering i programmet og pasientenes behov.

Måling av pasientskade og pasientsikkerhetskultur

Alle helseforetak i Norge kartlegger pasientskader regelmessig med metoden Global Trigger Tool (GTT). Hensikten er å skape et grunnlag for forbedring over tid. Slik måles pasientskader i helseforetakene

GTT-metoden er p.t. ikke tilpasset kommunal helse- og omsorgstjeneste.

I samarbeid med kampanjen og programmet undersøkte samtlige av landets foretak pasientsikkerhetskulturen i 2012 og i 2014. Hensikten er å iverksette målrettede tiltak der det var behov.

Organisering av programmet

I trygge hender 24-7 er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. En bredt sammensatt styringsgruppe, ledet av helsedirektøren, har ansvaret for alle sentrale beslutninger i programmet. Sekretariatet står for daglig drift og er fra 1.juli 2014 plassert i Helsedirektoratet.

Alle helseforetak har programledere som bistår og veileder iverksettingen av programmet regionalt og lokalt. Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har en sentral rolle i spredningsarbeidet i kommunene.

Om pasientsikkerhet og pasientskader

   

 

Print