Programmet i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Publisert  Oppdatert 

Flere av programmets innsatsområder er særlig relevante for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Les hvordan det jobbes med pasientsikkerhet i kommunene.

Kommunene er lovpålagt å jobbe med kvalitet. Det er et mål at alle relevante innsatsområder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal implementeres, videreføres og spres til flest mulig kommuner. Minst 75 prosent av kommunene skal jobbe med minst ett innsatsområde innen utløpet av 2018.

Flere av programmets innsatsområder er særlig relevante for primærhelsetjenesten:

Kom i gang

Sykehjem og hjemmetjenester i over 60 prosent av landets kommuner er i gang med minst ett relevant innsatsområde.

Programmet samarbeider med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten (USHT). Utviklingssentrene bistår sykehjem og hjemmetjenester i kommunene i å innføre tiltakene, blant annet ved å arrangere læringsnettverk i de ulike innsatsområdene.

Her kan du få tips om hvordan du kommer i gang.

Pasient- og brukersikker kommune

Konseptet «pasient- og brukersikker kommune» går ut på at hele kommunen går sammen om å redusere pasientskader. Ledere på alle nivåer i kommunen involveres aktivt. De får økt kunnskap slik at de kan legge til rette for pasientsikkerhetsarbeidet og etterspørre resultater. Pasient- og brukersikkerhetstiltak iverksettes på en helthetlig og systematisk måte i hele helse- og omsorgstjenesten.

Les mer her.

Andre initiativer og pilotprosjekter

Det pågår mange pasientsikkerhetsinitiativ i kommuner landet rundt. KS er representert i programmets styringsgruppe. 

Print

Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon

Programsekretariatet

Kontakt pr. e-post.

Mob: 464 19 575