APR

9

Forebygging av trykksår, første samling i læringsnettverket

Når: - 10.04.2013 16:00
Hvor: Clarion Hotel, Stavanger

Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender og Helse Vest RHF inviterer til nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av trykksår.

Den første av tre samlinger holdes på Clarion Hotel Stavanger 9. - 10. april 2013. De neste samlingene arrangeres i Stavanger 11. september og 5. desember 2013.

Tre steg for påmelding av teamet

  1. Teamleder sender navn på enhet og sykehus, samt e-post og rolle for alle teammedlemmene til ragnhild.kavli@helse-vest.no innen 5. april 2013. Påmeldingen er bindende.
  2. Teammedlemmene får deretter en e-post med lenke til et elektronisk påmeldingsskjema som må fylles ut av den enkelte innen 5. april 2013.
  3. Teammedlemmene bestiller rom direkte ved at den enkelte sender en e-post til Clarion Hotel Stavanger til anne.stavnem@choice.no med referansenummer 218663.

Kontakt Ragnhild Kavli ved eventuelle spørsmål om din påmelding, og Anne Stavnem ved spørsmål om hotell og overnatting.

Kostnader knyttet til reise og overnatting dekkes av det enkelte helseforetak.

Faglige spørsmål rettes til sekretariatet ved Johnny Advocaat-Vedvik pr e-post johnny.advocaat.vedvik@kunnskapssenteret.no eller pr telefon 924 49 837.

Se program i høyre marg.

Hvorfor forebygge trykksår?

Trykksår forekommer i både sykehus og sykehjem. En europeisk multisenterstudie fra 2007 viste en forekomst av trykksår på 18 % i sykehus. Norske studier viser en forekomst mellom 6,7–15 %. Forekomsten er ofte høyere i enkelte pasientgrupper som pasienter med tverrsnittslesjoner, pasienter med hoftebrudd og intensivpasienter.

Innsatsområdet er valgt på bakgrunn av et potensial for klinisk forbedring i Norge, effektive tiltak, gode data for evaluering av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. Erfaringer fra tilsvarende initiativ i Wales og Danmark viser at de fleste trykksår kan forebygges ved å systematisk arbeide for å identifisere pasienter med risiko for å utvikle trykksår og iverksette målrettede tiltak for disse.

Tiltakspakken

Før læringsnettverket starter har Stavanger Universitetssykehus og Akershus universitetssykehus testet ut en tiltakspakke som bygger på tilsvarende initiativ fra Wales og Danmark, har vært justert etter høringsinnspill fra helseforetak, sykehjem og interesseorganisasjoner og harmonisert med nasjonal fagprosedyre. Følgende tiltakspakke er valgt (justeringer kan forekomme):

  1. Vurder alle nyinnlagte pasienter for trykksårrisiko
  2. Undersøk regelmessig hudstatusen til alle risikopasienter
  3. Sikre mobilisering og/eller stillingsforandring hos alle risikopasienter
  4. Vurder behov for trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter
  5. Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter
  6. Involver pasienter og pårørende i planleggingen og gjennomføringen av trykksårforebyggende tiltak
  7. Informer om trykksårrisiko og forebyggende tiltak ved utskrivelse eller overflytting

Hvorfor delta i  læringsnettverk?                                                                                                      

For å hjelpe sykehus og sykehjem med implementere tiltakene, arrangerer kampanjen læringsnettverk. Et læringsnettverk består av tre samlinger og to telefonkonferanser spredt over ni måneder.  Samme team deltar hver gang, og de arbeider målrettet med tiltakene og målingene på og mellom samlingene. På siste samling planlegger teamene, i samarbeid med lokal ledelse, hvordan tiltakene skal spres til hele organisasjonen.

Evalueringer av tidligere læringsnettverk viser at deltakerne har hatt stor nytte av å delta på dem.

Print