FEB

8

Læringsnettverk 1: Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Når: - 09.02.2017 16:00
Hvor: Tromsø, Radisson Blu Hotell

I samarbeid med Helse Nord RHF inviterer Pasientsikkerhetsprogrammet til et nasjonalt læringsnettverk. Vi forventer stor pågang, og derfor må alle som ønsker å være med søke om å få delta.

De tre samlingene i læringsnettverket holdes i Tromsø, på Radisson Blu Hotell.
Datoer:
• 8. 2 og 9. 2 2017 (to dagers samling)
• 24. 5 2017
• 19. 10 2017

Hvorfor delta?

Forverring i pasientens kliniske tilstand oppstår ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme, på sykehjem og i sykehus. Det er avgjørende å kunne identifisere tegn til endringer/ forverring på et tidlig tidspunkt, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom kan begrenses. Tidlig oppdagelse av en klinisk forverret tilstand, etterfulgt av rask og effektiv handling, kan redusere forekomsten av uønskede hendelser, sykdomsforverring og hjertestans.

 

Bli med på nasjonal dugnad for å styrke arbeidet med tidlig oppdagelse av forverret tilstand og forebygging av dødsfall i helsetjenesten.

 

Hvem deltar?

Tiltakspakken er relevant for alle som jobber direkte med pasienter/brukere i både kommunal helse- og omsorgstjeneste- og spesialisthelsetjenesten.  Pakken er testet både i sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste. Tiltakene er rettet mot pasientene der de oppholder seg (sengepost, hjemme eller på sykehjem). Deltagere på læringsnettverket er leger og sykepleiere fra enhetene tiltakene skal testes ut. I tillegg bør personell fra intensiv delta ved etablering av Mobil Intensivgruppe på sykehus og personell fra legevakt for etablering av ambulerende akutteam i kommuner. I tillegg kan med fordel personell fra kompetanseenheter delta, for å bistå med tiltaket som skal øke observasjonskompetansen hos medarbeidere.

 

Forventninger til deltagelse

  • Tverrfaglig team (fire til fem personer). Teamet må settes sammen av personell som til daglig jobber sammen og om de samme pasientene.
    • Team fra sykehus bør bestå av lege, sykepleier og/eller spesialsykepleier.  
    • Team fra sykehjem/hjemmetjeneste bør bestå av sykepleier, helsefagarbeider og annet relevant nøkkelpersonell, gjerne kommuneoverlege.
  • Forankring i ledelsen. For å sikre forankring og støtte i helseforetaket eller kommunen forventes at enhetsledelse/klinikksjefer/virksomhetsleder delta på minst én dag på den første samlingen. Direktøren, kommunalsjefen, helse- og omsorgssjefen eller annen representant fra foretaks-/ kommuneledelsen forventes å delta på siste samling for sikre at det planlegges for å gjennomføre full spredning av tiltakspakken i helseforetaket/kommunen.
  • Veiledning av forbedringsteamene. Lokal programleder/utviklingssenter, eller annen med forbedringskompetanse, bør delta på læringsnettverket og veilede teamene i egen virksomhet mellom samlingene.

 

Hva innebærer det å delta?

Et læringsnettverk består av tre samlinger og to telefonkonferanser fordelt over ca. ni måneder.  Samme team deltar hver gang, og jobber målrettet med tiltak og målinger mellom samlingene. De leverer statusrapporter underveis og på siste samling presenterer teamene resultater og skriver en sluttrapport/poster. Teamene planlegger i samarbeid med lokal ledelse hvordan tiltakene bør spres til hele foretaket/kommunen. (se vedlegg 3).

 

Læringsnettverkene er basert på ”gjennombruddsmodellen”, som har vært brukt av Legeforeningen i mange år. Vi har gode erfaringer med modellen gjennom vårt arbeid med pasientsikkerhet de siste fem årene. En suksessfaktor er at teamene som deltar er riktig sammensatt, og at forbedringsarbeidet er forankret i toppledelsen. Læringsnettverket er søkt godkjent som tellende kurstimer hos Sykepleierforbundet og Legeforeningen.

 

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon oppdateres fortløpende på våre nettsider: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/.

Søknad om å få delta (vedlegg 4) sendes innen 12. desember.  Blant de innkomne søknader velges teamene som får delta i læringsnettverket. Dere er derfor ikke garantert plass, før dere har mottatt bekreftelse på dette. Tilbakemelding om plass gis innen 15.desember.

 

Deltakeravgift
Det beregnes ikke deltakeravgift.  

 

Bestilling av reise og overnatting
Alle deltakerne bestiller og betaler reise og overnatting selv, etter at bekreftelse på plass er mottatt. Ytterligere opplysninger får dere samtidig med bekreftelsen.

 

Manglende oppmøte etter påmelding
Ved manglende oppmøte til bekreftet plass vil deltakeren bli fakturert påløpte utgifter.

 

Print