MAR

8

Læringsnettverk 1: Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis

Når: - 09.03.2017 16:00
Hvor: Samling 1: Hotel Bristol , Oslo

I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF inviterer Pasientsikkerhetsprogrammet til et nasjonalt læringsnettverk. Vi forventer stor pågang, og av erfaring må et forbedringsteam være rett sammensatt for å lykkes, derfor må team som ønsker å være med søke om å få delta.

De tre samlingene i læringsnettverket holdes i Oslo, på følgende datoer:

•8. til 9. mars 2017, Hotell Bristol, Oslo
•8. juni 2017 ,Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
• 30. november 2017, Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Program for første samling, 8. - 9. mars, finner du HER.

Hvorfor delta?

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall. Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av sepsis. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker dødeligheten.

Bli med på nasjonal dugnad for å styrke arbeidet med tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 

Hvem deltar?

Tiltakspakken er relevant for alle som jobber direkte med pasienter i spesialisthelsetjenesten. Målgruppen i dette læringsnettverket er leger og sykepleiere som jobber sammen i akuttmottak, hvor tiltakene skal testes ut. Pakken er testet i både akuttmottak og sengepost, og i forbindelse med videre arbeid med sepsis på eget foretak. De ansvarlige for videre spredning innad på de enkelte helseforetak, kan delta på siste samling.

Forventninger til deltagelse

  • Tverrfaglig team (tre til fem personer). Teamet må settes sammen av personell som til daglig jobber sammen og om de samme pasientene, og bør bestå av både lege, sykepleier og/eller spesialsykepleier.
  • Forankring i ledelsen. For å sikre forankring og støtte i helseforetaket forventes at enhetsledelse/klinikksjefer/virksomhetsleder deltar på minst én dag på den første samlingen. Direktøren eller annen representant fra foretaksledelsen forventes å delta på siste samling for sikre at det planlegges for å gjennomføre full spredning av tiltakspakken til relevante enheter i helseforetaket.
  • Veiledning av forbedringsteamene. Lokal programleder, eller annen med forbedringskompetanse/veilederkompetanse, bør delta på læringsnettverket og veilede teamene i egen virksomhet mellom samlingene.

Hva innebærer det å delta?

Et læringsnettverk består av tre samlinger og to telefonkonferanser fordelt over ca. ni måneder.  Samme team deltar hver gang, og jobber målrettet med tiltak og målinger mellom samlingene. De leverer statusrapporter. Underveis og på siste samling presenterer teamene fremdrift og resultater og på siste samling leveres en sluttrapport/poster. Teamene planlegger i samarbeid med lokal ledelse hvordan tiltakene bør spres til hele foretaket. (se vedlegg 3).

Læringsnettverkene er basert på ”gjennombruddsmodellen”, som har vært brukt av Legeforeningen i mange år. Vi har gode erfaringer med modellen gjennom vårt arbeid med pasientsikkerhet de siste fem årene. En suksessfaktor er at teamene som deltar er riktig sammensatt, og at forbedringsarbeidet er forankret i toppledelsen. Læringsnettverket er søkt godkjent som tellende kurstimer hos Sykepleierforbundet og Legeforeningen.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon oppdateres fortløpende på våre nettsider: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/.

Søknad om å få delta (se egen fil) sendes innen 6. januar 2017 til krlon@helsedir.no.  Blant de innkomne søknader velges teamene som får delta i læringsnettverket. Dere er derfor ikke garantert plass, før dere har mottatt bekreftelse på dette. Tilbakemelding om plass gis innen 10. januar 2017.

Deltakeravgift
Det beregnes ikke deltakeravgift.  

Bestilling av reise og overnatting
Alle deltakerne bestiller og betaler reise og overnatting selv, etter at bekreftelse på plass er mottatt. Ytterligere opplysninger får dere samtidig med bekreftelsen. 

Manglende oppmøte etter påmelding
Ved manglende oppmøte til bekreftet plass vil deltakeren bli fakturert påløpte utgifter.

Print