NOV

23

Læringsnettverk 3: Forebygging og behandling av underernæring

Når: - 15:45
Hvor: Clarion Hotel Air, Sola flyplass

Helse Vest og Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer til deltakelse i læringsnettverk for Forebygging og behandling av underernæring

De tre samlingene i læringsnettverket holdes  på Clarion Hotel air , Sola Flyplass.

Datoer:

  • 22. mars og 23. mars 2017 (to- dagers samling)
  • 30. august 2017
  • 23. november 2017

Hvorfor delta?

Underernæring er en vanlig tilstand blant pasienter i sykehus, beboere i sykehjem og hjemmeboende som mottar hjemmetjenester. Underbehandlet underernæring har konsekvenser og kan i verste fall føre til for tidlig død. Underernæring utvikler seg når et ernæringsproblem ikke blir identifisert og man kan ikke alltid se hvem som er i ernæringsmessig risiko. En standardisert risikovurdering muliggjør at tiltak kan iverksettes før underernæring oppstår. Forebygging av underernæring gir helsemessige gevinster for den enkelte og økonomiske gevinster for samfunnet.

Hvem deltar?

Tiltakspakken er relevant for alle som jobber direkte med pasient/bruker i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, og retter seg mot enheter på sykehjem, hjemmetjeneste eller sykehus.

Det forutsettes at kommuner eller helseforetak som ønsker å delta på læringsnettverket, deltar med et tverrfaglig team på fire til fem personer fra samme enhet. Teamet bør bestå av personell som til daglig jobber sammen. I tillegg bør også personer fra kjøkken og delta. Det anbefales å ha med en klinisk ernæringsfysiolog hvis det finnes i virksomheten, slik at den kan følge prosessen i forbedringsteamet.

For å sikre forankring og støtte i foretaket eller kommunen forventes enhetsledelse/ klinikksjefer/ virksomhetsleder eller andre å delta på minst én dag på den første samlingen. Direktøren eller annen representant fra foretaks-/ kommuneledelsen forventes å delta på siste samling for sikre full spredning i helseforetaket/ kommunen. Lokal programleder/ utviklingssenter bør delta og veilede teamene mellom samlingene.

Hva innebærer det å delta?

Et læringsnettverk består av tre samlinger og to telefonkonferanser spredt over ca. ni måneder.  Samme team deltar hver gang, og jobber målrettet med tiltakene og målingene mellom samlingene. På siste samling presenterer teamene resultater og teamene planlegger i samarbeid med lokal ledelse, hvordan tiltakene bør spres til hele organisasjonen.

Erfaringer fra prosjekter av denne typen viser at et godt resultat er avhengig av at ledelsen i virksomheten engasjerer seg i gjennomføringen av prosjektet, blant annet ved å støtte opp om teamet som skal drive prosessen lokalt. Teamet må få avsatt tid til å planlegge, innføre og følge opp tiltakene som besluttes å settes i gang lokalt. Underskrevet kontrakt må derfor legges ved søknaden om påmelding, se vedlegg 5.

Læringsnettverkene er basert på ”gjennombruddsmodellen”, som har vært brukt av Legeforeningen i mange år. Læringsnettverket er søkt godkjent som tellende kurstimer hos Sykepleierforbundet.

Print