SEP

12

Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten, tredje samling i læringsnettverket

Når: - 15:30
Hvor: Clarion Airport Hotel, Gardermoen

Tredje samling i læringsnettverket

Forberedelser til 3. læringsnettverk for forbedringsteam og prosessveiledere

Tredje samling for læringsnettverket samstemming og riktig legemiddelbruk for hjemmetjenesten vil bli arrangert den 12. september Clarion Airport Hotel, Gardermoen. Foreløpig program er vedlagt.

Vi ber om rask tilbakemelding fra teamene om hvem som kommer på samlingen. Påmelding sendes snarest til post@pasientsikkerhetskampanjen.no (senest innen 1.september)

Sluttrapport

Sluttrapport sendes til prossleder Vibeke Bostrøm: vbo@nokc.no innen 2. september 2013. Sluttrapportene vil bli sammenfattet i et kompendium og sendt ut til teamlederne i pdf. Format  før samlingen. Vennligst bruk malen fra kompendiumet. Max 3 – 4 siders sluttrapport.

Informasjon og forberedelser til læringsnettverket

Det er viktig at alle medlemmer av forbedringsteamet får denne informasjonen.

På samlingen vil hvert team presentere sitt forbedringsprosjekt, og denne gangen er hele teamet samlet under presentasjonen. Dette vil bli arrangert i parallellsesjoner. Det er ønskelig at teamets virksomhetsleder/FOU-leder introduserer teamet og tar møtelederrollen i de 12 minuttene hvert team får tildelt (presentasjon 10 minutter+ 2 minutter til spørsmål).

Vennligst gjør avtale med den aktuelle lederen allerede nå, og informer om at det er forventet at leder deltar hele dagen. På slutten av dagen er det gruppearbeid der team og ledere skal planlegge videre oppfølgning og spredning for Utviklingssenteret.

I presentasjonen fra hvert team vektlegges følgende :

• Mål for forbedringsarbeidet

• Tiltak som er iverksatt for å implementere tiltakspakken

• Endringer dere har oppnådd

• Målinger som er gjennomført som understøtter mål og forbedringstiltak. Grafer fra Extranet som viser prosess- og resultat målinger (eventuelt andre SPC diagram)

• Hvordan har dere involvert kollegaer i endringsarbeidet

• Utfordringer i det videre arbeidet, f.eks med spredning til hele virksomheten og til andre kommuner

• Veien videre

Utdeling av posterpris

På denne samlingen vil vi kåre den beste posteren og dele ut en posterpris. Posteren er en fin måte å presentere det flotte arbeidet forbedringsteamene er i gang med. Posteren vil bli

vurdert ut fra mål om god pedagogisk layout og fremstilling. Posteren skal vektlegge det viktigste i forbedringsarbeidet og ikke ha for mye tekst. NB! Hele teamet må være samlet på denne samlingen for at de skal kunne vinne posterprisen.

Noen tips for posteren som den vil bli vurdert ut fra

• Posterens generelle inntrykk (design, layout og språk - lett å lese, lett å forstå)

• Er posteren instruktiv

• Fremkommer målet

• Er resultater tallfestet og fremstilt med grafer/diagrammer

• Er posteren engasjerende

• Har posteren verdi for den som ikke kjenner forbedringsprosjektet

• Er bilder og illustrasjon benyttet

• Viser posteren respekt for pasienten og andre lesere

På denne samlingen bør posterne være glanset og flott. Når det gjelder størrelse på posteren følger vi mål som brukes på internasjonale konferanser: Maks 100 (bredde) x 160 (høyde)

Vel møtt!

Vennlig hilsen fra Anne Grete Skjellanger, leder av sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen

Print