Lier

Økt satsning på pasient-sikkerhet i kommunene

Publisert  Oppdatert 

Pasientsikkerhetsprogrammet skal øke satsningen for å redusere pasientskader i kommunene framover. Lier er valgt som en av de nye kommunene som skal bli pasient- og brukersikker. Pasientsikkerhetsprogrammet og Lier kommune får støtte fra både helseministeren og kommunalministeren.

Statsrådene Bent Høie, Jan Tore Sanner og helsedirektør Bjørn Guldvog besøkte nylig Fosshagen sykehjem i Lier. De fikk høre om pasientsikkerhetsprogrammets planer for å jobbe enda sterkere inn mot kommunene og om Lier sine forventninger til å bli del av denne satsingen.

Sanner viste til at vi får store utfordringer i helse- og omsorgssektoren når vi fra 2025 venter en kraftig økning i andelen i befolkningen over 80 år. Han pekte på at for å løse utfordringene framover må vi finne andre måter å organisere arbeidet på og andre måter å jobbe på. Høie var tydelig på at å jobbe med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid er en del av løsningen for å skape robuste kommuner som kan ivareta morgendagens behov.

Vil ha med flere kommuner

Pasientsikkerhetsprogrammet har satt som mål at 75 prosent av landets kommuner skal jobbe med minst ett innsatsområde innen pasientsikkerhet innen utgangen av 2018. I dag er over 60 prosent av kommunene med. Nå øker programmet innsatsen ved å tilby nye innsatsområder for forebygging av underernæring og tidlig oppdagelse av pasienter med forverret tilstand til kommuene. I tillegg utvider programmet konseptet "pasient- og brukersikker kommune" til fire nye pilotkommuner. Lier er én av de fire nye kommunene, i tillegg til Vestvågøy, Karmøy og Smøla. Tønsberg har vært først ute.

Måler ikke systematisk

Helsedirektør Bjørn Guldvog understreket at det er viktig at kommunene intensiverer arbeidet med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Han viste til at det ikke måles like systematisk på pasientskader i kommunal helse- og omsorgstjeneste som det gjøres i spesialisthelsetjenesten.

- Vi vet fra måling i spesialisthelsetjenesten at 14 prosent av pasientene opplever en pasientskade. En svensk undersøkelse viser at hver tredje bruker i hjemmetjenesten opplever en skade, sa han. Undersøkelsen er gjenkjennbar, og det er ikke urimelig å anta at det samme gjelder for Norge, sa helsedirektøren.

Pasienten viktigst

Guldvog og de to ministrene var enige i at det aller viktigste målet med å forebygge pasientskader, er å spare pasienter og brukere for unødig lidelse. De var også enighet om at unødige pasientskader påvirker arbeidsbelastningen i helsetjenesten, og at det er kostbart for samfunnet.

– Vi har dessverre mange eksempler på at personer er blitt pleietrengende på grunn av feil legemiddelbruk, noe som får store konsekvenser både for den enkelte og de pårørende. Feil og skader medfører også økte økonomiske utgifter for kommunene. Det er mye dyrere å ha en person boende på sykehjem enn å jobbe forebyggende, slik at folk kan bo hjemme lenger, sa Høie.

Høie er glad for å se at det ikke lenger er så stort fokus på enkeltpersoner når feil og skader skjer, men at fokus er på å forbedre systemene.

Pasient – og brukersikker kommune

I Lier har de også jobbet godt med forebygging av fall. Det mener helse- og omsorgssjef Liv Heidi Brattås Remo har resultert i at flere eldre kan bo lenger hjemme.

I en kartlegging i en sone i hjemmetjenesten, viste det seg at 40 prosent av brukerne var underernærte. Nå har kommunen gjennom systematisk arbeid lykkes å få mange opp på et godt nivå. Forebygging og behandling av underernæring kommer som nytt innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet om kort tid.

Dette systematiske arbeidet skal Lier nå fortsette med som «pasient- og brukersikker kommune». I programmet skal det jobbes helhetlig og systematisk med pasientsikkerhet i alle ledd i kommunen, fra kommunestyret til de som jobber med pasienter og brukere.

Erfaringer fra Tønsberg

Kommunaldirektør Tove Hovland i Tønsberg kommune kunne fortelle om gode erfaringer etter halvannet år som pilot. Hun fortalte at ledere på alle nivåer i kommunen var involvert, at de fanget opp flere avvik og risikoområder når de jobbet systematisk med pasientsikkerhet og at pasienter fikk bedre livskvalitet.

Blant annet oppnådde de i juni 100 prosent gjennomføring av legemiddelgjennomgang to ganger årlig per pasient på en langtidsavdeling på Nes sykehjem.

Trenger kompetanseheving

Sanner er glad for den økte satsningen på pasientsikkerhet.

– Vi blir stadig flere eldre i samfunnet, og vi må ruste oss for framtiden. Vi trenger kompetanseheving og vi trenger gode systemer for å forebygge pasientskader - og det er vi veldig glade for at dere i Lier er med på å bygge opp, sa han.

Lier2

Print