Illustrasjon ernæring

Team fra kommuner og helseforetak inviteres til nasjonalt læringsnettverk i forbindelse med ny tiltakspakke for forebygging og behandling av underernæring. Foto: Stig M. Weston

Bli med på læringsnettverk om underernæring!

Publisert  Oppdatert 

Invitasjon til læringsnettverk for forebygging og behandling av underernæring med oppstart i mars er nå sendt ut. Søk om å få med ditt team!

I samarbeid med Helse Vest inviterer pasientsikkerhetsprogrammet til deltakelse i et nasjonalt læringsnettverk for forebygging og behandling av underernæring.

De tre samlingene i læringsnettverket vil holdes i Stavanger, på Quality Airport Hotel Stavanger, Sola, med følgende samlingsdatoer:

• 22. og 23. mars 2017

• 30. august 2017

• 23. november 2017

Frist for påmelding - 13 . januar 2017
Vi forventer stor pågang, derfor må det søkes om deltakelse. Det gjør du ved å fylle ut søknadsskjema, vedlegg 5 i invitasjonen til høyre. Søknadsskjema sendes til Marianne.Bretteville@helsedir.no innen 13. januar 2017.

E-post merkes med «Søknad til deltakelse på læringsnettverk Forebygging og behandling av underernæring».

Hvorfor delta?
Underernæring er en vanlig tilstand blant beboere i sykehjem og hjemmeboende som mottar hjemmetjenester, og blant pasienter i sykehus. Underbehandlet underernæring har konsekvenser og kan i verste fall føre til for tidlig død. Underernæring utvikler seg når et ernæringsproblem ikke blir identifisert og man kan ikke alltid se hvem som er i ernæringsmessig risiko. En standardisert risikovurdering muliggjør at tiltak kan iverksettes før underernæring oppstår. Forebygging av underernæring gir helsemessige gevinster for den enkelte og økonomiske gevinster for samfunnet.

Hvem kan delta?
Tiltakspakken er relevant for alle som jobber direkte med pasient/bruker i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, og retter seg mot enheter på sykehjem, hjemmetjeneste eller sykehus. Det forutsettes at kommuner eller helseforetak som ønsker å delta på læringsnettverket, deltar med et tverrfaglig team på fire til fem personer fra samme avdeling/enhet. Teamet bør bestå av personell som til daglig jobber sammen.

I tillegg bør også personer fra kjøkken delta. Det anbefales å ha med en klinisk ernæringsfysiolog hvis det finnes i virksomheten, slik at vedkommende kan følge prosessen i forbedringsteamet.

For å sikre forankring og støtte i foretaket eller kommunen forventes enhetsledelse/ klinikksjefer/ virksomhetsleder eller andre å delta på minst én dag på den første samlingen. Direktøren eller annen representant fra foretaks-/ kommuneledelsen forventes å delta på siste samling for sikre full spredning i helseforetaket/ kommunen. Lokal programleder/ utviklingssenter bør delta og veilede teamene mellom samlingene.

Det søkes om tellende kurstimer hos Sykepleierforbundet og Legeforeningen.

Hva innebærer det å delta?
Et læringsnettverk består av tre samlinger og to telefonkonferanser spredt over ca. ni måneder. Samme team deltar hver gang, og jobber målrettet med tiltakene og målingene mellom samlingene. På siste samling presenterer teamene resultater og teamene planlegger i samarbeid med lokal ledelse, hvordan tiltakene bør spres til hele organisasjonen.

Erfaringer fra prosjekter av denne typen viser at et godt resultat er avhengig av at ledelsen i virksomheten engasjerer seg i gjennomføringen av prosjektet, blant annet ved å støtte opp om teamet som skal drive prosessen lokalt. Teamet må få avsatt tid til å planlegge, innføre og følge opp tiltakene som besluttes å settes i gang lokalt. Underskrevet kontrakt må derfor legges ved søknaden om påmelding, se vedlegg 5.

Læringsnettverkene er basert på ”gjennombruddsmodellen”, som har vært brukt av Legeforeningen i mange år.

Bli med på nasjonal dugnad for å styrke arbeidet med å forebygge og behandle underernæring i Norge!

 

Print