Bilde samordning

​(Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)

Enige om ny HMS-/kulturundersøkelse

Publisert  Oppdatert 

En samordnet undersøkelse av pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø og HMS har vært utarbeidet siden 2015. Undersøkelsen ForBedring ble nylig vedtatt av pasientsikkerhetsprogrammets styringsgruppe og er nå sendt videre til de regionale helseforetakene.

Sammenheng mellom HMS og pasientsikkerhet

De siste årene er det satt et større fokus på sammenhengen mellom HMS og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsdepartmentet har i oppdragsdokumenter til helseforetakene bedt om at kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø/HMS blir sett i sammenheng, og dette har vært en viktig føring for utviklingen av den nye undersøkelsen

Helsesektoren er en virksomhet med høy risiko, og det hender at pasienter og brukere blir unødig skadet i møte med helsetjenesten. For at pasientene skal motta en trygg og sikker behandling, må også helsepersonell ha det trygt og sikkert på arbeidsplassen.

- Pasientenes sikkerhet og helsepersonells helse, miljø og sikkerhet er gjensidig avhengig av hverandre, og bør derfor ses i sammenheng ved kartlegging og forbedring. Det har vært utgangspunktet for den nye samordnede undersøkelsen, og vi er svært glade for å kunne presentere en ny undersøkelse som hittil har fått svært positiv mottakelse, sier Anne-Grete Skjellanger, leder av pasientsikkerhetsprogrammet.

ForBedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur

Formålet med den nye undersøkelsen er forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Undersøkelsen har derfor fått navnet ForBedring etter inspirasjon fra ForBedring Tromsø, et prosjekt under Norsk Medisinstudentforening. 

Den nye undersøkelsen bygger på tre tidligere undersøkelser: den nasjonale pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen fra Helse-Nord, Helse Midt Norge og Helse Sør-Øst og grovkartlegging av HMS fra Helse Vest. Det nye spørreskjemaet ivaretar de mest sentrale delene av disse undersøkelsene, og er redusert fra 119 til 38 vurderingspunkter.

- Vi ser frem til at undersøkelsen rulles ut i spesialisthelsetjenesten. Denne helhetlige kartleggingen av pasientsikkerhetskultur og HMS kan være et konkret bidrag for å bedre sikkerheten i helsetjenesten – både for pasienter og medarbeidere, sier Anne-Grete Skjellanger.

Positive tilbakemeldinger fra piloten 

Et første forslag til undersøkelse ble vedtatt av styringsgruppen i juni 2016, og undersøkelsen ble pilotert høsten 2016. Forslaget til undersøkelse ble samtidig sendt ut til alle helseforetak, og det kom skriftlige innspill fra 15 helseforetak. Forslaget til undersøkelse ble svært positivt mottatt av både pilotene og foretakene. 

Erfaringer fra piloten og innspill fra helseforetakene er senere behandlet og brukt til å justere og ferdigstille det endelige forslaget til ny undersøkelse.

Veien videre  

Det er foreslått at undersøkelsen skal gjennomføres for første gang i 2018. Det er også foreslått at undersøkelsen skal eies i fellesskap av de regionale helseforetakene, og at det etableres et interregionalt forvaltnings- og utviklingsforum som står ansvarlig for gjennomføring, forvaltning og videreutvikling av undersøkelsen.

Pasientsikkerhetsprogrammet har sendt undersøkelsen videre til de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, som vil avgjøre hvordan undersøkelsen vil organiseres fremover.

I margen til høyre (nederst på mobil) finner du rapporten som beskriver den nye undersøkelsen.  

Print