Samling SamStem

Samling i legemiddelsamstemmingsprosjektet SamStem i Helse Nord RHF

Felles retningslinjer for legemiddelsamstemming i Helse Nord RHF

Publisert  Oppdatert 

Sykehusapotek Nord HF fikk i 2013 kvalitetsmidler fra Helse Nord RHF til gjennomføring av et prosjekt som skal bidra til at det utarbeides og implementeres felles retningslinjer for samstemming av legemiddellister i regionen. Prosjektet har fått navnet SamStem og går ut 2015.

Felles standard sikrer lik kvalitet for alle pasienter

Studier viser at avvik på legemiddellister er svært vanlig og kan ha store konsekvenser. Eksempelvis inneholdt opp mot 80 prosent av legemiddellistene til innlagte pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge minst èn feil i 2013. Prosjektet SamStem har derfor etablert et nettverk  mellom prosjektene i helseforetakene som arbeider med pasientsikkerhetsprogrammets tiltak for samstemming av legemiddellister. Nettverket ledes av Margaret A. Antonsen, som er koordinator for SamStem og fagsjef i Sykehusapotek Nord. 

Margaret A. Antonsen

- Prosjektet er viktig av flere grunner. Først fordi vi vet at en stor andel av pasientskadene og uheldige hendelser som skjer i dag er knyttet til bruk av legemidler. En regional standard for samstemming av legemiddellister og håndtering av pasientens legemiddelinformasjon er derfor viktig å få på plass. Den vil også bidra til å nå fremtidsbildet i regionen, med lik bruk av elektronisk pasientjournal og innføring av felles elektronisk kurve, samt videre utbredelse av elektroniske meldinger, sier Margaret A. Antonsen.

De regionale retningslinjene og medfølgende prosedyrer bygger både på arbeid gjort i prosjekter gjennomført i Helse Nord RHF og i andre regioner. Retningslinjene vil være utarbeidet og lagt fram for foretakene i løpet av våren eller sommeren. 

- En felles standard for å sikre samstemt legemiddelliste for pasienten og at legemiddelinformasjon overføres internt i spesialisthelsetjenesten og følger med pasienten ut, vil bidra til lik kvalitet for alle pasienter i regionen, mener Antonsen.

Workshops og standardisert opplæring

SamStem fokuserer på utarbeidelse av standardisert opplæring av leger og sykepleiere, implementere tiltaket i hele regionen og sørge for varig endring av praksis. Som en del av prosjekter er det arrangert to regionale workshoper i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet i Helse Nord RHF. 

- Felles standard muliggjør felles opplæring, både for helsepersonell i foretakene, men også som en del av aktuelle studieplaner, sier Antonsen.

Målinger av kvalitet på legemiddellister

Parallelt med innføring av retningslinjene og medfølgende prosedyrer, gjennomføres jevnlige målinger (1-2 ganger årlig) av kvalitet på legemiddellister ved innkomst i sykehus ved hjelp av legemiddellistesamstemming etter IMM-metodologien (Integrated Medicines Managment). 

Målingene utføres av farmasøyter i Sykehusapotek Nord og er planlagt ut over prosjektperioden. Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Institutt for farmasi (IFA) hatt en masteroppgave i 2014/2015 med fokus på utvikling av database og inndatering av førstegangsmålinger foretatt i løpet av 2014. Analyse av data fra datainnsamlingene planlegges i 2015. 

Kartlegger samstemming i kommunene

SamStem arbeider for at det skal gjennomføres kommunerevisjoner i Troms og Nordland for å kartlegge hvordan samstemming av legemiddellister ivaretas i kommunene. Kartleggingen vil være et godt utgangspunkt for å sikre sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom omsorgsnivåene og sikre krav om samstemming gitt i Forskrift for legemiddelhåndtering. Prosjektet er også i kontakt med Fylkeslegen i Troms om et eventuelt samarbeid. 

- Jeg kjenner ikke til at det er gjort store revisjoner innen samstemming tidligere, så vi skal gjøre vårt ytterste for å følge opp revisjonene videre. Vi ønsker å bruke dataene til å kunne si noe om tilstanden i dag, og kunne gi gode råd til kommune- og spesialisthelsetjenesten for hvordan best sikre overføring av legemiddelinformasjon. Med revidert Forskrift for legemiddelhåndtering er dette også blitt særlig aktualisert, påpeker Antonsen.

Bredt engasjement

Antonsen forteller at det har vært et bredt engasjement for legemiddelsamstemming. Alle som jobber med samstemming av legemiddellister opplever hvor viktig det er, noe som bidrar til at engasjementet rundt SamStem er stort. De har imidlertid erfart at selv om de fleste er enige i at dette er et viktig tiltak, er det dessverre ikke nok til å innføre samstemming av legemiddellister for alle pasienter.

- Erfaring fra implementeringsprosjektet ved Nordlandssykehuset viser viktigheten av å ha en god forankring hos ledere på alle nivå, klar plassering av ansvar og nok ressurser for å få implementert samstemming, sier Antonsen. 

Nyttige erfaringer

Antonsen oppsummerer følgende erfaringer som mest nyttige:

  • Nettverket har bidratt til at de ulike prosjektene ved helseforetakene har utvekslet prosedyrer, undervisningsmateriell og bygget videre på hverandres erfaringer.  
  • Siden Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset hadde startet med legemiddelsamstemming før det regionale prosjektet kom i gang, har de vært viktige pådrivere i arbeidet. Deres retningslinjer har vært utgangspunkt for de øvrige helseforetakene i regionen. Nordlandssykehuset erfarte tidlig at implementering ved hjelp av læringsnettverk bidro til rask spredning.
  • Farmasøyter har også vært et viktig suksesskriterium. Evalueringer av SamStem viser at å ha farmasøyt tilstede i avdeling og som en del av prosjektgruppene vurderes som avgjørende for gjennomføring av prosjektene og i spredningen av disse.

Antonsen mener videre at satsing, prioritering og kontinuitet er viktig for suksess. 

- Skal vi lykkes med å få til varige endringer må det være en aksept for at tiltaket krever endring i arbeidsprosesser, at det settes av ressurser og kontinuerlig oppfølgning, også etter at prosjektperioden er over, avslutter Antonsen.

Print