ilde: 
Berit Skjerve, prosjektleder, Utviklingssenter Akershus 

Eivind Bjørnstad, prosjektleder, Utviklingssenter for hjemmetjenesten i Eidsberg kommune 

Åse Arnesen, prosjektleder, Utviklingssenter Oslo,  Bydel Bjerke

Pilotprosjekter i hjemmetjenestene viser at innføring av tiltak i samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i vesentlig grad bedrer oppfølging av den enkelte pasient som bor hjemme. Prosjektlederne for pilotene i hjemmetjenesten. (Fra venstre) Åse Arnesen, Eivind Bjørnstad og Berit Skjerve.

I trygge hender hjemme

Publisert  Oppdatert 

Pilotprosjektene for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten i pasientsikkerhetskampanjen viser gode resultater. Tiltakene som ble testet økte pasientsikkerheten ved legemiddelbehandling og oppfølging av den enkelte pasient.

Pilottiltakene, som ble gjennomført i Oslo, Bærum og Østfold, viser at samarbeidet mellom fastleger og hjemmesykepleien økte i stor grad. Felles gjennomgang av pasientenes legemidler i bruk avdekket i tillegg legemiddelrelaterte problemer, som førte til endringer i medisineringen for noen av pasientene.

- Hjemmetjenestene har med dette prosjektet vist at innføring av tiltak i samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i vesentlig grad bedrer oppfølging av den enkelte pasient som bor hjemme, sier seniorrådgiver Vibeke Bostrøm.

Resultater fra pilotprosjektene

Pilotprosjektene avdekket at verken pasientene, fastlegene eller de ansatte i hjemmesykepleien hadde total oversikt over hvilke legemidler som faktisk ble brukt av pasientene. På møtene der pasientenes legemidler skulle gjennomgås hadde helsepersonellet sjelden like legemiddellister. Det var også mangelfull oversikt over pasientens bruk av tilleggsmedisiner og reseptfrie produkter.

Tiltaket om en felles legemiddelgjennomgang med fastlegen, hjemmesykepleien og en farmasøyt sikret ikke bare at legemiddellistene ble samstemte, det bidro også til at hjemmetjenesten ble mer oppmerksom på faglige observasjon og vurderinger, samt oppfølging av virkning og eventuelle bivirkninger av legemidlene.

Tilbakemeldinger fra helsepersonellet var at møtene opplevdes som faglig stimulerende, og at legemiddelgjennomgangen bidro til et kompetanseløft i legemidler og legemiddelbehandling. Selv om møtene ble rapportert som ressurskrevende, mener leger og sykepleiere at dette er et godt tiltak for å bidra til kvalitetssikring av pasientens legemiddelbehandling. I tillegg bidro kartlegging og observasjon av pasientens kliniske tilstand før og etter møtene, til oppdatering av pasientjournalene.

Pilotprosjektene bidro i vesentlig grad til endringer av pasientenes legemiddelbehandling. For noen pasienter innebar det utfasing (seponering) av legemidler eller innføring av nye legemidler, for andre innebar det kun justering av dosering.  I Eidsberg og Oslo kommune ble det gjort endringer i 85-90 prosent av pasientenes medisinering, og 45 prosent i Sandvika/Rykkinn.

Det var særlig behovsmedisiner og unødvendige legemidler som ble fjernet fra legemiddellisten. En pasient opplevde stor endring i livssituasjon etter at hun sluttet på overflødige medikamenter. Hun kunne igjen vaske opp og rydde egen bolig, samtidig som hun følte seg tryggere av at hjemmesykepleierne daglig spurte om og vurderte eventuelle bivirkninger.

I 2011 mottok over 177 000 personer hjemmetjenester, herunder hjemmesykepleie og praktisk bistand (SSB).

Hjemmeboende pasienter

Pilotprosjektene omfattet hjemmeboende pasienter over 65 år som mottar hjelp til legemiddelhåndtering. Kriteriene var at de brukte minimum seks sterke eller middels sterke vanedannende legemidler (A- eller B- preparater). Helsepersonellet i prosjektet inkluderte farmasøyter, fastleger og hjemmesykepleiere i de tre kommunene, Eidsberg, Bærum og Oslo.

Det ble totalt gjennomført 60 møter der legemidlene ble gjennomgått.  De fleste møtene ble gjennomført med lege, farmasøyt og sykepleier til stede. Det ble i gjennomsnitt brukt 45 min til kartlegging av pasienten, 25 min for å gå gjennom legemidlene og 60 min til oppfølgende dokumentasjon i pasientjournal og observasjon. Tidsbruk i pilotprosjektene bekrefter  antakelsene om at vedtak om helsehjelp til administrering av legemidler i hjemmetjenesten ikke omfatter tilstrekkelig tid til oppfølging av legemidlers effekt og eventuelle bivirkninger for pasientene.

Kort om pilotprosjektene

  • Pilotprosjektene ble gjennomført i Eidsberg kommune, Rykkinn og Sandvika i Bærum kommune og i Bydel Bjerke i Oslo kommune.
  • Prosjektet startet i april 2012 og ble avsluttet i desember 2012.
  • Rykkinn og Sandvika deltok med 10 pasienter hver, Oslo Kommune med 20 og Eidsberg kommune med 20. Til sammen 60 pasienter.

Basert på erfaringer, anbefaler deltakerne i pilotprosjekteten følgende tiltakspakke til andre hjemmetjenester:

  • Samstemming av legemiddellisten mellom pasient, hjemmetjeneste og fastlege.
  • Tverrprofesjonell strukturert legemiddelgjennomgang i forhold til hjemmeboende pasienter med vedtak om legemiddelhåndtering - når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk og sykepleiefaglig vurdering.
  • Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal (innen to virkedager) etter endringer.
  • Etablere struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og legemiddelgjennomgang med oppfølging.

 Nasjonalt læringsnettverk for hjemmetjenestene

Les mer om innsatsområdet

Tiltakspakke

Pilotrapport Bydel Bjerke, Oslo kommune

Pilotrapport Bærum kommune

Pilotrapport Eidsberg kommune

Print