nygård team

Nygård Sykehjem i Vestfold gjennomførte pilotprosjekt i forbindelse med riktig legemiddelbruk i sykehjem. Utviklingssykehjemmet deltok aktivt i spredning av innsatsområdet til andre sykehjem i de andre kommunene i Vestfold. Flere fylker er nå i gang med lokal opplæring.

Inviterer kommuner til å delta

Publisert  Oppdatert 

Pasientsikkerhetskampanjen har ingen direkte styringslinje til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men inviterer kommunene til å bli med i arbeidet for å styrke pasientsikkerheten i Norge.

Forebygge pasientskader

Kommunal helse- og omsorgstjeneste har gjennom samhandlingsreformen fått ansvar for å bedre sikkerheten og brukeropplevelsen til pasienter. Å delta i pasientsikkerhetskampanjen vil hjelpe kommuner til å møte nye krav og forventninger til et sterkere, bedre og sikrere helsetjenestetilbud til kommunens innbyggere.

Vi vet ikke hvor mange som blir skadet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men det er grunn til å tro at skader forekommer, hjemme hos pasienten og på sykehjem, og at skader kan unngås ved hjelp av enkle tiltak. Flere av kampanjens pilotprosjekter har vist at det er et forbedringspotensial og at kampanjens tiltak kan forebygge skader som  kan være med på å gi pasienter og beboere bedre livskvalitet.

- Vi opplever et stort engasjement fra deltakere og involverte i kommunene, og oppfordrer kommuner som ønsker å delta om å ta kontakt med oss, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger i pasientsikkerhetskampanjen.

Kampanjens innsatsområder

Viktige områder for den kommunale helse- og omsorgstjenesten er samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester. Kampanjens innsatsområder knyttet til forebygging av trykksår, urinveisinfeksjoner og fall er også relevante for kommunene.

Mange sykehjem og hjemmetjenester er godt i gang med kampanjens innsatsområder; riktig legemiddelbruk i sykehjem og samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten .

Ta kontakt med kampanjesekretariatet om din kommune ønsker mer informasjon eller dialog om relevante innsatsområder.

Les mer om pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester i kampanjens kommunebrosjyre .

Les mer om kvalitet og pasientsikkerhet og morgendagens omsorg i regjeringens stortingsmeldinger.

Print