EwaNess

- Erfaringene så langt viser med all tydelighet at det er mulig å forbedre de selvmordsforebyggende tiltakene på akuttpsykiatriske døgnavdelinger, sier leder av kampanjens ekspertgruppe for psykisk helse og rus, Ewa Ness.Hun tror tiltakene vil gi økt trygghet både hos pasientene selv og pårørende.

Jobber med forebyggingstiltak mot selvmord over hele landet

Publisert  Oppdatert 

Bedre struktur og mer systematikk rundt pasientene skal redusere tallet på selvmord i psykisk helsevern. På siste samling i læringsnettverket for forebygging av selvmord kunne deltakerne vise til stort engasjement i enhetene og gode resultater av tiltakene.

Rundt 20 helseforetak med akuttpsykiatriske døgnavdelinger har kommet godt i gang med forebyggingstiltakene gjennom læringsnettverket.

-  Dette er starten på et arbeid som forhåpentligvis vil gi økt bevissthet i akuttpsykiatriske døgnavdelinger landet rundt, sier leder av ekspertgruppen Ewa Ness. Hun er til daglig fagsjef ved klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF, og  initiativtaker til at innsatsområdene psykisk helse og rus ble satt på dagsorden i pasientsikkerhetskampanjen.

 

Viktig med likt tilbud for alle

I læringsnettverket har psykologer, leger, fysioterapeuter, psykiatere, brukerrepresentanter og sykepleiere diskutert hvordan man kan bygge robuste strukturer for å sikre tilpasset gjennomføring av tiltak for alle pasienter.

-   Betydelige nasjonale variasjoner i oppfølging av disse pasientene skaper ulikheter i behandlingstilbud. Det er dette kampanjen og deltagerne i læringsnettverket nå har lagt grunnlaget for forbedre, sier Ness.

 Se tiltakene for forebygging av selvmord her

Tiltakene har blitt testet i pilotprosjekter ved Oslo Universitetssykehus og i Sykehuset Levanger.

- Erfaringer fra læringsnettverket viser med all tydelighet at det er mulig å forbedre de selvmordsforebyggende tiltakene på akuttpsykiatriske døgnavdelinger. Spesielt dette med at pasientene allerede har en ny avtale om oppfølging når de forlater avdelingen, tror jeg vil gi økt trygghet både hos pasientene selv og hos pårørende, sier Ness. Vi kan ikke forvente å se umiddelbare resultater av dette arbeidet, men fagmiljøene som har vært med på å utarbeide tiltakene håper og tror at de kan bidra til nedgang i antall selvmord her i landet, sier hun.

Ønsker du å komme i gang med tiltakene for forebygging av selvmord? Kontakt din regionale kampanjeleder eller kampanjesekretariatet

Print