DSC_2712

Over 100 sykehjem har gjennom pasientsikkerhetskampanjens innsatsområde Riktig legemiddelbruk i sykehjem, innført legemiddelgjennomgang på langtidspasienter i sykehjem. Ved Haugtun omsorgssenter har de også innført legemiddelgjennomgang blant korttidspasienter. (Illustrasjonsfoto: Kai Myhre)

Kamfer-prosjekt for korttidspasienter

Publisert  Oppdatert 

Kvalitet, arbeidslag, medikamenthåndtering, forbedring, eldre og rutiner. Ved Haugtun omsorgssenter har ledelsen innført legemiddelgjennomgang blant korttidspasienter, med svært gode resultater.

- Det ble i KAMFER-prosjektet aldri vurdert å utelukke korttidspasientene. Vi har mange av dem, og vi arbeidet ut ifra en antakelse om at de største utfordringene i forhold til riktig legemiddelbruk er hos disse pasientene, forteller Målfrid Smedstuen Schiager, leder ved Haugtun Utviklingssenter for sykehjem I Oppland

Halvannet år med resultater

Utviklingssenteret har tre sykehjemsavdelinger med til sammen 58 plasser, hvorav 29 er for korttidspasienter. I perioden mars 2011 – oktober 2012 ble det gjennomført til sammen 82 dokumenterte legemiddelgjennomganger ved sykehjemmet.

Hos korttidspasientene ble 306 problemstillinger tatt opp, og det ble identifisert i gjennomsnitt 8,5 potensielle legemiddelrelaterte problemer (LRP) per pasient. Hos langtidspasientene fant man 164 problemstillinger, i gjennomsnitt 6 potensielle LRP per pasient. 

Ny innkomstprosedyre

Ettersom korttidspasientene som oftest får vedtak om opphold på 14 dager valgte Schiager og kollegaer å gjøre legemiddelgjennomgangen til en del av innkomstprosedyren.

- Vi startet med det samme pasienten kommer til avdelingen, for å sikre at alle fikk gjennomgått legemiddelbruken. Kommunikasjon med fastlege, hjemmetjenesten og andre samarbeidspartnere har vært viktig for å få det til, fastslår Schiager.

Nyttig verktøy

- Vår erfaring er at legemiddelgjennomgang som metode er et nyttig verktøy. Behov for dosejusteringer og seponering av medikamenter er relativt enkelt å avdekke, mens behov for økt medisinering er mer krevende å oppdage, sier Schiager. 

Som deltakere i pasientsikkerhetskampanjen fikk prosjektgruppen fra Haugtun videreutviklet skjemaer og prosedyrer, som viste seg å være svært nyttig. Prosjektgruppen hadde med seg farmasøyt i de aller fleste gjennomgangene, og opplevde det som meget verdifullt. 

Deler erfaringer

Ved Haugtun jobber de nå med å spre metodikken og dele erfaringer med de andre sykehjemmene i Gjøvik kommune. De er også i gang med et læringsnettverk for andre sykehjem i Oppland. 

- Målet er at alle langtidspasienter ved sykehjemmene i Gjøvik kommune skal få to legemiddelgjennomganger årlig, og at alle nye pasienter skal få en legemiddelgjennomgang ved innkomst i sykehjemmet, fastslår Schiager.

Print