visittstol-klistremerke-web

Her er Rikshospitalets visittstol med klistremerke på en egenkjøpt klappstol. (Foto: Kirurgisk avdeling, Rikshospitalet)

Klistremerker til visittstoler

Publisert  Oppdatert 

Mange ønsker seg visittstoler. Vi har nå laget klistremerker, så du kan gjøre klappstoler om til visittstoler.

Visittstolen er et verktøy for å bedre kommunikasjon med pasientene. Stolen gjør at helsepersonell setter seg i øyehøyde, når de skal snakke med pasientene. Dessverre er pasientsikkerhetsprogrammets lager av stoler for lengst tømt. Nå må de regionale helseforetakene be Sykehusinnkjøp HF sette i gang produksjon av visittstoler, slik at foretakene etter hvert kan bestille direkte derfra.

I mellomtiden har vi laget et klistremerke som markerer hensikten med stolen. Disse kan festes på klappstoler som foretakene selv kjøper inn. Kirurgisk avdeling på Rikshospitalet har testet ut klistremerket og ønsket raskt flere merker til enda flere stoler. Stolen på bildet er fra Rikshospitalet.

Startet på Bærum sykehus

Ideen om visittstolen ble unnfanget på Bærum sykehus og det var brukerutvalget ved Vestre Viken HF som videreutviklet ideen. Deres poeng var at visitten ikke tar lenger tid om legen står eller sitter, samtidig som de var opptatt av om legen setter seg har det svært stor betydning for pasientene.

Forskning viser at god kommunikasjon mellom helsearbeider og pasient/bruker og pårørende er sentralt i en god og sikker behandling. Dette, kombinert med at opplevelsen av kommunikasjon med pleiepersonell viser liten utvikling i perioden 2011-2016 ( PasOpp) var et viktig argument i pasientsikkerhetsprogrammets vurdering om å produsere visittstolen. Reell brukermedvirkning var et annet tungtveiende argument bak beslutningen.

Positivt for pasientene

Programmet bisto Vestre Viken HF Bærum sykehus i den nasjonale piloteringen av stolen. Foretaket brukte egne skjemaer for å sjekke hvor ofte legene brukte stolen og hva pasientene synes. Medisinsk obs-post var første seksjon ut til å ta stolen i bruk, og målingene viste at stolen ble brukt både av leger og sykepleiere - og at pasientene opplevde det som positivt at helsepersonell satt seg ned og snakket med dem.

Stolene ut til flere foretak

Etter uttestingen fordelte programmet visittstoler til andre foretak og avdelinger på etterspørsel. Alle som fikk stoler ble oppfordret til å måle/evaluere.

- Dette er nok gjort i varierende grad, men tilbakemeldingene er udelt positive, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger i pasientsikkerhetsprogrammet.

Økte pasientsikkerheten

Ved hematologisk seksjon på Universitetssykehuset Nord-Norge er alle de 10 sengeplassene supplert med nyutviklede klappstoler til bruk av legene på daglige visitter. Der slår de blant annet fast at tiltaket bidrar til økt pasientsikkerhet.

Oppfordring til Sykehusinnkjøp

Nå blir det spennende å se om Sykehusinnkjøp HF prioriterer å produsere og distribuere visittstolen. Pasientsikkerhetsprogrammet får stadig henvendelser om stoler. Helseministeren omtaler visittstolen som «genial». I tillegg inneholder årets oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet krav om at RHF’ene skal rapportere på «Pasienters erfaring med sykehus» (Pasopp).

- God kommunikasjon vil helt klart kunne virke på denne indikatoren. Med bakgrunn i alle disse momentene, håper vi at produksjon av visittstolen blir iverksatt så snart som mulig, sier Skjellanger.

Bestill klistremerker

Ønsker du klistremerker til stoler? Send adresse og hvor mange klistremerker du ønsker til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

Print