SLV_Plakat-medisinliste

Denne plakaten vil de neste ukene møte pasienter på legekontoret. En medisinliste vil bidra til riktig behandling og kan redde liv.

Medisinliste kan redde liv

Publisert  Oppdatert 

Be legen om oppdatert medisinliste. Det er budskapet i en informasjonskampanje i apotek, flere sykehus og legekontor over hele landet nå.

I samarbeid med Statens legemiddelverk, Legeforeningen og Apotekforeningen gjennomfører vi nå en informasjonskampanje hvor pasienter oppfordres til å be fastlegen om en oppdatert medisinliste. Budskapet er at en medisinliste vil bidra til riktig behandling og kan redde liv.

Havner du på sykehus med hjerteproblemer, er du legens sikreste kilde til hvilke medisiner du bruker fast – og hvilke medisiner du har tatt i dag. Du må også vite hvilken dose du bruker. Er det 50 eller 100 mg tabletter du tar?

Bruker du to eller flere medisiner er det nesten umulig å huske alt. Medisiner har ofte navn som er vanskelig å huske, og medisiner for ulike sykdommer kan ha navn som er ganske like. Du kan få utlevert medisin på apotek med et annet navn enn det legen har skrevet ut. Virkestoffet er det samme, men navnet og utseende på emballasjen kan variere.

Legene har ikke felles oversikt
Sykehusleger og fastleger i Norge har ikke en felles oversikt over medisinene dine. De bruker ulike elektroniske journalsystemer og må sende hverandre opplysninger og oppdatere sine egne systemer manuelt.

– I slike overføringer kan de lett oppstå feil, sier overlege i Statens legemiddelverk, Morten Finckenhagen. – Leger arbeider ofte under sterkt tidspress, noe som bidrar til hyppig forekomst av feil og misforståelser om hvilke legemidler pasienten bruker. Vi vet at slike feil kan medføre pasientskader – og i verste fall ta liv.

Ha listen i veska eller som bilde på telefonen
Han har klare råd til pasienter om hva de bør gjøre for å unngå misforståelser og rot med medisiner.

– Be fastlegen din om en oppdatert medisinliste for deg. Ha den alltid med deg i veska eller lommeboken, evt. ta et bilde av den med telefonen. Vis den fram til leger, tannleger og på apotek, oppfordrer Finckenhagen.

Han legger til at du som pasient har krav på en årlig legemiddelgjennomgang hos fastlegen. Da gjennomgår dere medisinlisten din systematisk. Legen forklarer deg hvorfor og hvordan du skal bruke de ulike medisinene og skriver ut en oppdatert medisinliste til deg.

- Ved alltid å ha med deg en oppdatert medisinliste, gjør du det enklere for legen å gjøre en god jobb – og du bidrar til at du selv får trygg og god behandling. Kort sagt er en oppdatert medisinliste en gratis livsforsikring! Å ha med seg medisinlisten bør være like selvfølgelig som å bruke sikkerhetsbelte i bilen! legger Finckenhagen til.

Eldre mest utsatt

Han får full støtte av pasient og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

– Når vi vet at så mange som 405 av 1000 personer går på faste medisiner, er det lett å forstå at det lett kan bli rot og misforståelser. Det er særlig eldre som får lide under dette. Det er de som går på flest medisiner, samtidig som de er mest sårbare for bivirkninger.

– Jeg oppfordrer alle pasienter til å ta et medansvar og etterspørre og ha med seg sin egen medisinliste. Og så må fastleger og farmasøyter over hele landet nå gjøre en skikkelig innsats når det gjelder å informere om og bidra til at alle har en oppdatert medisinliste inntil fullgode felles systemer er på plass, avslutter hun.

Her kan du laste ned plakater om kampanjen, under legemiddelplakat.

FAKTA:

  • 405 av 1000 bruker reseptbelagte medisiner fast. Av disse har 36 prosent fått legemiddelliste fra legen. 70 prosent av de som går på faste medisiner er over 60 år. 53 prosent av de over 60 år har fått legemiddelliste.(Kilde: Landsomfattende Omnibus gjennomført i juni 2015, 1000 respondenter.)
  • En multisenterstudie gjennomført av kliniske farmasøyter fra Sykehusapotekene viser feil i medisinlistene for 80 prosent av pasientene innlagt i norske sykehus. Den hyppigst forekommende feilen var at pasientene brukte medisiner som sykehuset ikke visste om.

Felles elektronisk legemiddelliste
Selv med e-resept og kjernejournal, har ikke legene god nok oversikt over medisinene dine. Der kan det ligge resepter på tidligere medisiner du har sluttet på, hvor du ikke har hentet ut eller brukte alle repetisjoner på resepten.
Mange bruker i tillegg reseptfrie legemidler. Helsemyndighetene jobber derfor med en målsetting om å utvikle en felles elektronisk legemiddelliste som gir oppdatert informasjon om pasientens legemiddelbruk i sanntid. En slik liste vil forenkle legemiddelsamstemming og legge til rette for legemiddelgjennomgang med elektronisk beslutningsstøtte.

e-resept og kjernejournal
I første omgang utredes det hvilke behov som kan dekkes med utgangs-punkt i e-resept og kjernejournal innenfor en tidshorisont på tre til fem år. Helsedirektoratet leder utredningen og skal levere forslag til løsning i januar 2016. For å lykkes er det viktig at e-resept tas i bruk på alle sykehus og i sykehjem.

«Én innbygger – én journal»

I et lengre perspektiv inngår en felles elektronisk legemiddelliste med tilhørende mer
avansert funksjonalitet i arbeidet med «Én innbygger – én journal».

Inntil en elektronisk liste er på plass må behandlere i stor grad basere seg på pasientens opplysninger om eget legemiddelbruk. Alle pasienter bør derfor ha med seg en oppdatert papirliste og vise denne fram på sykehus, hos fastlege og på apotek.

Kilde: Statens Legemiddelverk og pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7», Helsedirektoratet.

Print