Ewa Ness og Anca Heyd

Anca K. Heyd, seksjonsleder for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Nord RHF ønsket velkommen til læringsnettverk for forebygging av selvmord i Tromsø. Her sammen med Ewa Ness, leder av ekspertgruppen for psykisk helse og rus (til venstre).

Nasjonal dugnad for å forebygge selvmord

Publisert  Oppdatert 

For pasienter i psykiatriske døgnenheter er perioden rundt innleggelse og utskrivelse tidspunkter med særlig stor selvmordsrisiko.

Ved å innføre systematisk selvmordsforebyggende tiltak, har pasientsikkerhetskampanjens pilotprosjekt oppnådd store forbedringer som gir håp for nedgang i selvmordsstatistikken.

I 2011 ble det rapportert 124 selvmord i psykisk helsevern i Norge. For pasienter i psykiatriske døgnenheter er perioden rundt innleggelse og utskrivelse perioder med særlig stor selvmordsrisiko. Mange døgnenheter mangler i dag gode rutiner for å håndtere økt selvmordsrisiko i disse tidsrommene.

Testet selvmordsforebyggende tiltak

Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnenheter er ett av elleve innsatsområder i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Det har vært gjennomført pilotprosjekter ved Akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og ved Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger i Helse Nord-Trøndelag HF. Begge pilotprosjektene har gode erfaringer med gjennomføringen av tiltakene.

OUS som har hatt flest pasienter i løpet av prosjektperioden, kan vise til klare forbedringer knyttet til forebygging av selvmord.

I løpet av prosjektperioden, fra november 2012 til februar 2013, har OUS testet en tiltakspakke for å forebygge selvmord hos pasienter tilknyttet Akuttpsykiatrisk avdeling. Tiltakene innebærer:

  • Spesialistvurdering innen et døgn

  • Iverksetting av beskyttelsestiltak (observasjon og sikring av rom og omgivelser)

  • Vurdering av risikoen for selvmord (både ved innskriving, utskriving/overføring og før permisjoner)

  • Planlegging av permisjon

  • Tiltak ved utskrivelse (blant annet kriseplan for pasient, pårørende og samarbeidspartnere, avtale for oppfølging, «time i hånda», samt å involvere pårørende i utskrivningsprosessen)

Tiltak knyttet til forebygging av selvmord er noe avdelingen ved OUS har arbeidet med i lang tid. Til tross for at OUS hadde innført de fleste tiltakene før prosjektstart, viser erfaringer fra pilotprosjektet at det er mulig å bedre rutiner.

Store forbedringer

Det ble registrert data fra 80 pasienter fordelt på fire tidsperioder i prosjektet hos OUS. I forkant av prosjektperioden ble det gjennomført en måling, deretter ble det gjennomført tre andre målinger underveis i prosjektet. Allerede etter én måned med iverksatte tiltak, opplevde OUS en signifikant forbedring i gjennomføringen av de selvmordsforebyggende tiltakene. Det er fortsatt rom for forbedring, for å sikre at alle pasienter får alle tiltak.

– Dette viser med all tydelighet at det er mulig å forbedre de selvmordsforebyggende tiltakene på akuttpsykiatriske døgnavdelinger. Spesielt dette med at pasientene allerede har en ny avtale om oppfølging når de forlater avdelingen, tror jeg vil gi økt trygghet både hos pasientene selv og hos pårørende. Dette er starten på et arbeid som forhåpentligvis vil gi økt bevissthet i akuttpsykiatriske døgnavdelinger landet rundt. Vi gleder oss til å se fortsettelsen, sier Ewa Ness, til daglig fagsjef ved klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF. Ness var initiativtaker til at innsatsområdene psykisk helse og rus ble innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen. Hun er også leder av kampanjens ekspertgruppe for psykisk helse og rus.

Fra lokalt til nasjonalt forbedringsprosjekt

Nå er pilotperioden over, og 6.-7. mars starter et nasjonalt læringsnettverk hvor helsepersonell fra hele Norge skal få opplæring i tiltakspakken, slik at selvmord kan forebygges ytterligere.

Forbedringsprosjektet har også fått internasjonal oppmerksomhet, og sees på som nybrottsarbeid. Flere land holder på å utrede pasientsikkerhetstiltak innen feltet. Med unntak av et prosjekt om forebygging av selvmord i Storbritannia, er det få pasientsikkerhetskampanjer som har innført tiltak innen psykisk helse. Med dette utgangspunktet ønsker representanter fra Dansk selskab for patientsikkerhed å delta som observatører under det norske læringsnettverket som går over syv måneder med tre samlinger i Tromsø.

Les pilotrapport fra OUS

Les mer om innsatsområdet

Tiltakspakke for forebygging av selvmord

Print