Prosjektteam ved Sykehuset Telemark

For å forebygge skade ved hjerneslag er det viktig å komme raskt til sykehus. Her informerer pilotprosjektets team ved Sykehuset Telemark om hjerneslag til folk i Grenland. (Foto: Sykehuset Telemark)

Negative resultater kilde til forbedring

Publisert  Oppdatert 

Målet er å sikre at sykehuset gjør det vi skal, riktig første gang, til hver pasient, hver gang. Det er budskapet fra pilotprosjekt hjerneslag ved Sykehuset Telemark.

I juni 2011 la Kunnskapssenteret frem overlevelsesindikatorer for samtlige sykehus i Norge. For Sykehuset Telemark viste tallene signifikant lavere overlevelse etter hjerteinfarkt og hjerneslag enn det nasjonale gjennomsnittet.  

Pilotprosjekt for å forebygge skade ved hjerneslag

Derfor startet sykehuset et samarbeid med pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender og ba om å bli pilot på innsatsområdet behandling av hjerneslag. Piloten møtte stort engasjement og vilje til forbedring i fagmiljøet. Hovederfaringen er at negative resultater, i form av overlevelsestall, har vært en god brekkstang til endring og forbedring.

Systematisk pasientbehandling

For å forebygge skade ved hjerneslag, er rask transport og mottak av pasienter med mistenkt hjerneslag viktig. Derfor har Sykehuset Telemark drevet folkeopplysning ved aktivt å informere om hjerneslag på kjøpesentre i Grenland. Sykehuset har også utarbeidet nye retningslinjer for mottak av slagpasienter, samt opprettet direkte kommunikasjon mellom AMK og nevrologisk vakt ved indikasjon for trombolysebehandling.

Slagenheten har benyttet sjekkliste for å sikre at pasienten får fullstendig undersøkelse, behandling til riktig tid, fysiologisk overvåking, og sekundærprofylakse. I stedet for å bruke egendefinert sjekkliste, valgte Sykehuset i Telemark å innføre NORSTROKE (Norwegian Stroke Research Registry). Registrering for alle slagpasienter har vært en nøkkel i pilotarbeidet. I tillegg til å brukes som måleinstrument, har også NORSTROKE registrering en ”huskeliste” som fører til bedre kvalitet i pasientbehandlingen.

Piloten har god erfaring med bruk av miniaudit, som er et forenklet intervju basert på metodikk for systemrevisjon. Piloten gjennomførte miniaudit for å kunne få et bilde av om eksisterende retningslinjer for slagbehandling ble etterlevd, og avdekke ulike oppfatninger av innhold i retningslinjene.

-          Ved presentasjon av tiltakspakken ble vi litt overrasket. Tanken var at dette er ikke nye tiltak, det er jo det vi allerede gjør. Samtidig fikk vi en erkjennelse av at vi ikke kan dokumentere godt nok at alle tiltak gjennomføres. Målet ble derfor ikke å endre praksis, men å sikre at vi gjør det vi skal, riktig første gang, til hver enkelt pasient, hver gang, sier Janicke Stordalen, enhetsleder sengeenhet nevrologi/slag/rehabilitering.

Viktig med forankring i ledelsen

God forankring i ledelsen har vært viktig for prosjektet. Særlig viktig har det vært knyttet til ressursbruk i gjennomføringsfasen. Piloten har fått stor oppmerksomhet i alle ledd i linjeledelsen, fra direktør til enhetsleder. Fagutviklingssykepleier i enheten har hatt en sentral rolle i dette arbeidet. Sentralt for en vellykket gjennomføring er at sentrale ressurspersoner med tillit i fagmiljøet har deltatt i prosjekt.

Slagtilfeller øker med antall eldre

Det er antatt at om lag 15.000 personer i Norge årlig rammes av hjerneslag. I følge dødsårsaksregisteret lå antall dødsfall grunnet hjerneslag i perioden 2006-2008 på henholdsvis 50 og 60 per 100.000 innbyggere, noe som er en halvering i forhold til tallene fra 1990. Selv om dødeligheten er gått ned vil økningen i antall eldre trolig gi økt antall slagtilfeller og bli en stor utfordring for helsetjenesten med hensyn til akuttbehandling, rehabilitering, pleie og omsorg.

Behandling av pasienter med hjerneslag i slagenhet har ikke vært omfattet av andre lands nasjonale kampanjer for pasientsikkerhet, men er pekt på som et aktuelt forbedringsområde av Institute for Healthcare Improvement. Nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag i hjerneslagenheter ble ferdigstilt i 2010, og tiltakspakken i pasientsikkerhetskampanjen bygger på denne.

 

 

Print