Pasient og lege

Foto: Colourbox

Ni av ti mener norsk helsetjeneste har god kvalitet

Publisert  Oppdatert 

Befolkningsundersøkelsen GallupPanelet viser at det er høy tillit til norske helsetjenester. 88 prosent av de spurte mener at kvaliteten i helsetjenesten er ganske eller veldig god, 33 prosent mener at den er bedre enn i EU-land, mens 41 prosent mener at kvaliteten er lik.

GallupPanelet er en av følgemålingene til pasientsikkerhetsprogrammet, og undersøkelsen er oppsummert i notatet Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten, utgitt av Kunnskapssenteret.

Dette er den fjerde målingen om kvalitet og pasientsikkerhets om er gjennomført i GallupPanelet. Over tid holder resultatene seg stabile, men resultatene for 2014 er noe bedre enn tidligere.

Undersøkelsen er omtalt i artikkelen Vi stoler på helsevesenet i Dagsavisen.  

- Vi har et av verdens beste helsevesen. Og det er befolkningen trygge på at vi har, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger i pasientsikkerhetsprogrammet til Dagsavisen. 

Liten sannsynlighet for pasientskade

73 prosent mener det er lite sannsynlig at pasienter kan bli skadet under sykehusbehandling i Norge, mens to prosent og 19 prosent svarte at det er veldig eller ganske sannsynlig. Tre prosent svarte at det ikke er sannsynlig i det hele tatt.

Fire av ti har opplevd pasientskade

Fire av ti sier de selv eller noen i familien har opplevd en uønsket hendelse som har ført til skade i kontakt med helsetjenesten. Respondentene oppfatter at det er mest sannsynlig at skadelige hendelser oppstår i forbindelse med diagnostisering og som følge av sykehusinfeksjoner.

Skader knyttet til medisinering 

Mange av skadene som oppstår i helsetjenesten er knyttet til medisinering. Programmet jobber derfor med enkle tiltak som kan redusere risikoen for feilmedisinering.

- I sykehusene etableres det rutiner for at alle i helsetjenesten har samme oversikt over hvilke medisiner pasientene tar. Slik bidrar man til å redusere risiko for feil, sier Skjellanger til Dagsavisen.   

Det finnes ikke samme systematiske oversikt over skader i kommunal helse- og omsorgstjeneste som i spesialisthelsetjenesten. Det gjør eldre spesielt utsatt. 

Gjennom innsatsområdene riktig legemiddelbruk i sykehjem, riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten og samstemming av legemiddellister jobber pasientsikkerhetsprogrammet med å etablere rutiner for at medisineringen av eldre blir gjennomgått systematisk i hele landet. Mange har kommet godt i gang, og flere sykehjem kan vise til eksempler på at beboere er blitt bedre etter endringer i medisinene. Enkelte beboere har til og med kunnet flytte hjem.

Metodiske begrensninger

Undersøkelsen har flere metodiske begrensninger. Blant annet ble ikke hele utvalget trukket tilfeldig, og Kunnskapssenteret har hverken informasjon om de som ikke svarte eller svarprosenten når det gjelder rekrutteringen til GallupPanelet.

Dette betyr at det er vanskelig å vurdere om deltakerne representerer befolkningen på en god måte. I tillegg er ikke spørreskjemaet godt nok validert i Norge, det er kun oversatt fra et europeisk spørreskjema.

Print