trygg kirurgi

Nasjonale tall om pasientsikkerhet

Publisert  Oppdatert 

To undersøkelser om pasientskader og pasientsikkerhetskultur ved norske helseforetak og sykehus viser at det fortsatt er mye å hente, og at det fortsatt må arbeides med pasientsikkerhet fremover.

Hos rundt 14 prosent av pasienter innlagt ved norske sykehus i 2014 oppsto minst én pasientskade som medførte behov for tiltak, forlenget sykehusopphold eller ga alvorligere konsekvenser. Det viser pasientjournalundersøkelser ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT) gjennomført i norske sykehus i 2014. Rapporten kan lastes ned i margen til høyre.

Komplikasjoner knyttet til kirurgi mest vanlig
Siden det nasjonale pasientsikkerhetsarbeidet startet, har man sett en nedadgående trend for pasientskader:

• 2011: 16 prosent

• 2013: 13 prosent

• 2014: 13,9 prosent.

Endringen fra 13 til 13,9 prosent er imidlertid ikke en statistisk signifikant endring i andel pasientskader. Pasientskader målt med GTT er et parameter som beveger seg sakte og en endring i tallene på 0,9 prosentpoeng ligger innen en forventet variasjon. Det vil si at endringen kan være tilfeldig.

Urinveisinfeksjoner, legemiddelbruk, nedre luftveisinfeksjoner, postoperative infeksjoner og andre komplikasjoner knyttet til kirurgi er som tidligere år de viktigste årsakene til skader.

Liknende undersøkelser fra andre land tyder på at omtrent halvparten av skadene kan forebygges.

Pasientsikkerhetskultur og risiko for skader
Undersøkelsen av pasientsikkerhetskultur (kan lastes ned fra margen til høyre) i spesialisthelsetjenesten viser at rundt halvparten av enheter ved norske sykehus rapporterer om et godt klima for pasientsikkerhetskultur. Samtidig kan minst 44 prosent ha et klima som gir økt sjanse for pasientskader.

De to viktigste elementene i pasientsikkerhetskultur er sikkerhets- og teamarbeidsklima.

• Sikkerhetsklima handler om hvor lett medarbeidere synes det er å snakke om risiko og uønskede hendelser ved sitt arbeidssted.

• Teamarbeidsklima handler om medarbeideres opplevelse av støtte fra sitt team for å prioritere trygg pasientbehandling.

Undersøkelsen viser også at ledere er viktige premissgivere for hvordan ansatte opplever pasientsikkerhetskulturen ved sitt arbeidssted.

Ambisiøst mål ble realistisk
- Det er gjort mye godt arbeid for pasientsikkerhet i Norge. Samtidig sier resultatene fra undersøkelsene ved norske sykehus fra 2014 oss at vi fortsatt har mye å hente – både når det gjelder å redusere andel pasientskader, og å styrke pasientsikkerhetskultur, sier Anne-Grete Skjellanger, leder for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

Hun er imidlertid ikke i tvil om at man vil se tydeligere resultater fremover, og er positiv i forhold til å nå de nasjonale målene om en reduksjon i andel pasientskader på 25 prosent innen utgangen av 2018. En analyse som støttes av administrerende direktør i Helse Vest og medlem av styringsgruppen Herlof Nilssen.

- Når vi satte det nasjonale målet for pasientsikkerhetsprogrammet, syntes vi det var ambisiøst. Etter hvert så vi at det absolutt var innen rekkevidde. Siden den gang er det gjort et godt stykke arbeid for pasientsikkerhet i Norge. Det er likevel først nå at vi virkelig kan sette trykk i sykehusene – resultatene av dette arbeidet vil komme. Mye av jobben som er gjort til nå har handlet om å tilrettelegge for å skape best mulig resultater, som å etablere gode verktøy for å følge resultatene tett, sier Nilssen.

Mer av de gode resultatene
Nylig kunne Geriatrisk avdeling ved Helse Fonna i Haugesund markere 200 dager uten trykksår og urinveisinfeksjon. Lungemedisinsk avdeling ved hjerte- og lungeklinikken ved UNN HF har lykkes med 672 dager mellom trykksår. Medisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset har i løpet av 2015 gått fra 8 til 90 prosent samstemte legemiddellister ved innleggelse, og ortopedisk avdeling ved NLSH Bodø markerte nylig ett år uten fall med skade.

– Dette er resultater vi stadig ser, men som vi også ønsker oss mer av, sier Anne-Grete Skjellanger.

Begge rapportene kan lastes ned fra margen til høyre.

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet « I trygge hender 24-7», har som mål å redusere andel pasientskader med 25 prosent inne utgangen av 2018. Pasientsikkerhetsprogrammet er et oppdrag fra Helse – og omsorgsdepartementet og eies av en rekke sentrale aktører i norsk helse – og omsorgstjeneste.

Print