Sentrale personar i Samnanger sitt pilotarbeid med pasientsikkerheit. Frå venstre Bodil Berg Kristensen frå Utviklingssenter for sjukeheimar
og heimetenester i Hordaland (USHT), Harald Ramm Salbu, Siw-Merete Lønnebakken, Åslaug Brænde frå USHT, Reidun Abotnes og
Wenche Steinsland.

Samnangerheimen ser allerede nå gode resultater av tiltakene. Fra venstre Bodil Berg Kristensen fra Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Hordaland (USHT), Harald Ramm Salbu, Siw-Merete Lønnebakken, Åslaug Brænde frå USHT, Reidun Abotnes og Wenche Steinsland. Foto: Samningen

På god vei mot tverrfaglig legemiddelsamstemming

Publisert  Oppdatert 

Tredje og siste samling i læringsnettverket samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten er overstått. Flere team har nådd sine målsetninger gjennom systematisk arbeid for å unngå feilmedisinering. Planene for regional spredning er ambisiøse.

Siden februar i år har team fra alle fylker i landet  jobbet med implementering av tiltak for å sikre tverrfaglig legemiddelsamstemming og legemiddegjennomganger(LMG) med god involvering av pasientene i prosessen. Da gruppene var samlet til resultatfremleggelse på Gardermoen, ble det bekreftet at samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomganger er krevende, men at innsatsen gir ønskede resultater.

Trygghet for pasientene

Hjemmetjenesten i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag er et av teamene som har opplevd hvordan samstemming av legemiddellister og LMG kan gjøre stor forskjell for pasientene.

-          En av våre pasienter avsluttet hjemmetjenesten noen måneder etter at prosjektet startet. God oppfølging av farmasøyt, fastlege og hjemmetjenesten ga henne den tryggheten hun trengte. Hun tar nå ansvar for sine medisiner sammen med sin mann. De har også trygghet i at de når som helst kan etterspørre støtte, sier Gunnveig Årbogen Ugedal, gruppeleder ved hjemmetjenesten i Åfjord kommune.

Tverrfaglig samarbeid

Gjennom kampanjen har deltakerne fått innspill og verktøy for å skape rutiner strukturer som understøtter samarbeid om samstemmingen og LMG mellom de ulike involverte rundt en pasient.

-          For oss har prosjektet bidratt til kompetanseheving, blant annet gjennom tett samarbeid med farmasøyt og fastlege. Å jobbe tverrfaglig har verdi fordi alle kjenner pasienten på ulike måter. Vi har brukt vedtakene som utgangspunkt for samarbeidet og forbedret rutinene og innført nye prosedyrer som gjør samstemmingsarbeidet og LMG mulig på tvers, fortsetter Årbogen Ugedal.

Kjersti Anderssen og hjemmetjenesten i Trøgstad kommune erfarer det samme.

-          Kampanjen har gjort oss mer bevisste på fordelene av å gjøre samstemming i samarbeid med fastlegen. Det krevde tid i starten, men er nå innarbeidet i tankesettet vårt. For hjelpepleierne har dette gitt større trygghet i jobben ved at for eksempel indikasjoner på legemiddellisten er oppført og gjør det enklere å jobbe med.

Dette er bare starten

Siste samling i nettverket betyr ikke slutt på kampanjen. Teamene skal fremover være pådrivere for spredning til andre kommuner i sine fylker. Nøkkelen til suksess er at de nye arbeidsprosessene og strukturene forankres så godt at  de lever utenom prosjektgruppen og uavhengig av enkeltpersoner.

-          Vi vil spre dette til resten av kommunen gjennom å rekruttere ambassadører i andre enheter. Vi vil unngå at dette bare blir enda en ting man må gjøre. Det skal innarbeides som noe konkret og håndfast, først da blir det lett å etterleve over tid, sier Kjersti Andersen.

I Buskerud har Live Aasgaard og Inger Berit Braaten i hjemmetjenesten i Drammen en konkret plan. De vil bidra til at arbeidet med legemiddelsamstemming og LMG  skal stå på egne ben gjennom et undervisningsopplegg og veiledning av andre

-          Vi er allerede godt i gang med å involvere alle fastlegene i kommunen. Planen er videre å bruke de fire læringsnettverkene i fylket til å spre kunnskap om god samstemming. Vi bidrar med innhold til et undervisningsopplegg for helsepersonell, mens utviklingssentrene i fylket har ansvar for organisering og gjennomføring, sier Aasgaard.

Måling ikke helt i mål

Erfaring viser at team som regelmessig dokumenterer og måler forbedringene i større grad lykkes med arbeidet. Teamene registrerer derfor resultatene underveis i et nettbasert databaseverktøy, Extranet. Her kan de følge utviklingen av egne resultater fra måned til måned. Flere av teamene forteller at målingene kan være utfordrende og at det er behov for noe bedre oppfølging på måleområdet.

-          Målinger av resultater er avgjørende i arbeidet for bedre legemiddelsamstemming og pasientsikkerhet generelt. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger vi får og tar disse på alvor. Utfordringene rundt målinger spilles tilbake til kampanjens sekretariat og vi vil lage en oppfølgingsplan for øke kunnskapen om hvordan målinger skal etterleves over tid, sier Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver pasientsikkerhetskampanjen.

Print