lansering pasientsikkerhetsprogrammet

Ansatte ved Moen sykehjem på Elverum delte erfaringer om fallrisiko og medisinhåndtering. Fra venstre fagsykepleier Monica Berg, spesialsykepleier Wenche Holsether, hjelpepleier Synnøve Kolstad og sykepleier Inger Lise Møystad. Helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog bak.

Programmet lansert: skal bli best på pasientsikkerhet

Publisert  Oppdatert 

11. februar markerte helseminister Bent Høie overgangen fra pasientsikkerhetskampanje til pasientsikkerhetsprogram.

Markering i Elverum
Kampanjen videreføres nå i sin helhet i et femårig, nasjonalt program. Markeringen foregikk på Moen Sykehjem i Elverum kommune, som har jobbet aktivt med kampanjens tiltak for riktig legemiddelbruk og fallforebygging. Nå deler de sine erfaringer med andre kommuner gjennom et regionalt læringsnettverk.

Helsetjenesten har kommet godt i gang
Sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger forteller at kampanjen har vært en metode for å komme i gang med målrettede pasientsikkerhetstiltak over hele landet.

Hensikten er å redusere pasientskader.

Sykehusene og kommunene allerede er godt i gang med å iverksette tiltak på ulike innsatsområder. Alle helseforetak har innført alle innsatsområdene, og hele 40 prosent av kommunene har introdusert tiltak på relevante områder.

Gjennom programmet skal arbeidet opprettholdes og spres i helsetjenesten.

Behov for mer kompetanse
– Erfaringene viser at det er stort behov for å styrke kompetansen i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet både for ledere og medarbeidere på mange ulike nivå. Dette er noe av det programmet skal bidra med. Det vil etter hvert også introduseres noen få nye innsatsområder, sier hun.

Tar utgangspunkt i pasientene
Målet med programmet er å redusere pasientskader. Programmet vil i enda større grad enn kampanjen ta utgangspunkt i pasientene og deres behov. Det innebærer å alltid ta utgangspunkt i pasientenes behov, fremfor å legge opp behandlingen på helsevesenets premisser.

Oppdatert strategi innen sommeren
Programmet opprettholder organisering og struktur fra kampanjeperioden og oppdatert strategi vil foreligge i slutten av juni. Organiseringen med styringsgruppe og regionale og lokale programledere i helseregionene og helseforetakene forblir uendret og sekretariatet fortsetter i nåværende størrelse, fortsatt plassert i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Les mer om kampanjen her

Print