Stor oppslutning om pasientsikkerhetskulturundersøkelse

Helse Førde feiret med eplekake at over 72 prosent av de ansatte svarte på undersøkelsen. Enkelte avdelinger har opp mot 100 prosent deltakelse. "Hugs at ditt svar er eit viktig bidrag til å heve tryggleik og kvalitet i helseføretaket", sier pasientsikkerhetsagenten Kari Holvik Furevik.

Stor oppslutning om undersøkelse av pasientsikkerhetskultur

Publisert  Oppdatert 

Undersøkelsen av pasientsikkerhetskultur er nå i full gang i hele helse-Norge. Flere avdelinger har nærmet seg hundre prosent svarprosent, noe som vil si at nesten alle ansatte svart på undersøkelsen. I Helse Bergen har over 70 prosent av cirka 11 800 ansatte svart på undersøkelsen.

Pasientsikkerhetskulturen undersøkes nå i alle helseforetak for andre gang. Første gang var i 2012. I løpet av våren kommer undersøkelsen til å gjennomføres i alle helseregionene. Helse Sør-Øst var først ute med oppstart i februar, Helse Vest og Helse Nord startet i mars, og Helse Midt starter i april.

Målet med undersøkelsene er:

  • Å kartlegge om flere behandlingsenheter har en god pasientsikkerhetskultur i forhold til i 2012.
  • At ansatte og ledere får kunnskap om hvordan pasientsikkerhetskulturen er der de arbeider.
  • At ansatte og ledere drøfter hvordan pasientsikkerheten er og hvordan den eventuelt kan bedres.

Undersøker om det er vanskelig å snakke om uønskede hendelser

En av hensiktene med undersøkelsen er å gi en anledning for ansatte og lokale ledere til å snakke om hvor lett, eller vanskelig de synes det er å snakke om uønskede hendelser hos dem. Forhold som kan gjøre det vanskelig er at ansatte er redd for å ikke få forlenget midlertidige stillinger, at de er redd for at det vil føre til juridiske sanksjoner, at det er mye arbeid og tar lang tid å melde i fra, og at mange erfarer at det å melde fra ikke fører til bedring.

Undersøkelsen stiller for eksempel spørsmål om man opplever at enheten håndterer risiko på en betryggende måte.  Eksempler på utsagn som besvares er: “Her blir medisinske feil håndtert riktig”, “Mine forslag om sikkerhet ville bli behandlet om jeg la dem fram for ledelsen” og “Her er det lett for ansatte å spørre når det er noe de ikke forstår“.

Konkrete tiltak for å forbedre kulturen siden i 2012

Etter undersøkelsen i 2012 innførte mange helseforetak tiltak på områder med forbedringspotensial. Flere helseforetak lagde oppfølgingsplaner og startet med pasientsikkerhetsvisitter. Flere har gitt tilbakemelding på at kulturundersøkelsen ble en drahjelp for arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder, siden ansatte fikk en økt bevissthet på at de ulike tiltakene henger sammen.

Ellen Deilkås i pasientsikkerhetsprogrammet var med og gjennomførte den første undersøkelsen i 2012. Hun sier at flere forbedringstiltak har blitt gjennomført i ettertid.

- Jeg vet at resultatene har vært bearbeidet på poliklinikker og sengeposter, og avdelinger i helseforetakene. Man har begynt med pasientsikkerhetsvisitter i de fleste helseforetak, hvor direktøren besøker behandlingsenheter og drøfter risikoforhold med ansatte. For eksempel har ni av tolv helseforetak i Helse Sør-Øst begynt med dette, sier Deilkås.

Deilkås anbefaler at forbedringshistorier løftes fram og anerkjennes i ledermøter og styremøter. Hun håper også at helseforetakene i sine tilbakemeldinger fra årets undersøkelse vil komme med flere eksempler og historier om tiltak som samtalene og pasientsikkerhetsvisittene har bidratt til i helseforetakene.

Store forventninger til årets undersøkelse

Det er knyttet mange forventninger til årets undersøkelse, både til om resultatene viser seg å være bedre enn sist, og om man greier å få flere helsepersonell til å svare på undersøkelsen. Hittil tyder tallene på at svarprosenten har økt siden 2012.  

- Jeg håper at det vil vise seg at flere behandlingsenheter har et godt sikkerhetsklima og teamarbeidsklima i 2014 enn i 2012. Vi vet at et godt sikkerhetsklima og teamarbeidsklima gjenspeiler mindre risiko i pasientbehandlingen, sier Ellen Deilkås.

Gro Sævil Haldorsen leder arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Sør-Øst. Hennes forventninger til årets undersøkelse er at hvert enkelt helseforetak får i gang gode prosesser med oppfølgning og gode handlingsplaner. Hun poengterer også at det er viktig å være tydelig på hvem som har ansvar for hva – om det er toppledelsen, linjeledelsen eller stabspersoner.

At hver enkelt ansatt i helseforetakene tar seg tid til å svare på pasientsikkerhetskulturundersøkelsen har mye å si. Som pasientsikkerhetsagent Kari Holvik Furevik i Helse Førde sier:

- Hugs at ditt svar er eit viktig bidrag til å heve tryggleik og kvalitet i helseføretaket.

Les mer om undersøkelsen her

Print