deltakere riktig legemiddelbruk i sykehjem samling 2

Sykehjem i hele landet deltar i pasientsikkerhetskampanjen. De forteller om økt kompetanse, tryggere ansatte og bedre livskvalitet for pasientene. Foto: Nils Fredrik Wisløff

Sykehjem sikrer riktig medisinbruk

Publisert  Oppdatert 

Utviklingssentre for sykehjem fra hele landet jobber nå med kampanjetiltak for å redusere pasientskader. Flere kan allerede se resultater av innsatsen. På sikt skal tiltakene spres til alle sykehjem.

Utviklingssentrene har allerede kommet godt i gang med tiltakene som skal optimalisere pasientenes medisinering.  I midten av juni møttes teamene for andre gang for å utveksle erfaringer med arbeidet så langt.

Gjør pasienter og ansatte tryggere

Gjennomganger av pasientenes legemidler er en sentral del av arbeidet. Erfaringene så langt viser at samtlige faggrupper lærer mer om legemiddelbehandling. Det gjør både pasienter og ansatte tryggere.

Responsen fra pasienter og pårørende har vært overveiende positiv. Flere opplever at oppfølging av hver enkelt pasient gir bedre livskvalitet.

Ser allerede en forbedring

Ragnhild Svensen og Toril Bülow ved Utviklingssenter for sykehjem i Troms er glade for å delta i kampanjen. De inspireres av entusiasmen blant teamene, og har merket at de ansatte er blitt mer oppmerksomme på legemiddelbruken:

-    Vi ser at det totale antallet legemidler er redusert. Økt bevissthet gir blant annet bedre indikasjoner bak legemidlene enn tidligere, forteller Svendsen og Bülow.

Fruktbar tverrfaglighet

Legemiddelgjennomgangene er tverrfaglige. Teamene forteller at de opplever samarbeidet mellom sykepleier, lege og farmasøyt som stimulerende og lærerikt. I følge pilotleder, Vibeke Bostrøm, er det en klar tendens til ending i samarbeidet med farmasøyt i sykehjemmene.

-    Tidligere har farmasøytenes samarbeid med sykehjemmene dreiet seg om tilsyn eller veiledning. Nå ser vi at farmasøytene i større grad involveres i diskusjonen rundt den enkelte pasients medisinbruk, sier Bostrøm.

Ulik grad av legedekning og tilgang på farmasøyter gir imidlertid kommunene ulike forutsetninger for å gjennomføre tiltakene. Spesielt i mindre kommuner forteller teamene at det kan være utfordrende å etablere gode avtaler.

Nasjonal og internasjonal interesse

Lokalmedier over hele landet har merket seg forbedringsarbeidet som pågår i samtlige fylker.
Også i Danmark har man merket seg den norske pasientsikkerhetskampanjens tiltak for sykehjem.

Dansk sælskap for patientsikkerhed ønsker å kopiere de norske tiltakene når de nå går i gang med tilsvarende innsats i primærhelsetjenesten i Danmark. Les mer her

Les mer om riktig legemiddelbruk i sykehjem her

(publisert 15.06.2012)

Print