Fredik Walby og teamet fra Diakonhjemmet 1

På andre samling i det nasjonale læringsnettverket knyttet til forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger delte teamene erfaringer på tvers. Bildet: Ekspertgruppens Fredrik Walby sammen med teamet fra Diakonhjemmet sykehus.

Systematisk kvalitetsforbedring knyttet til selvmord

Publisert  Oppdatert 

Midtveis ut i læringsnettverket knyttet til forebygging av selvmord, har teamene kommet godt i gang med tiltak og målinger.

Godt i gang med målinger

Ekspertgruppen ved Ewa Ness og Fredrik Walby åpnet den andre samlingen med å formidle at de var imponert over hvor godt teamene hadde kommet i gang. Teamenes gode progresjon kom tydelig frem på telefonkonferansen i forkant av samlingen i Tromsø. Inntrykket ble senere forsterket på samlingen, der deltakerne delte erfaringer med hverandre.

Mange team hadde tatt oppfordringen om å ta med seg postere til samlingen, og de visuelle presentasjonene fremhevet det gode arbeidet som gjøres lokalt. Mange var også kommet godt i gang med målinger, og det er lovende for det videre arbeidet frem mot tredje og siste samling. På siste samling blir erfaringene og resultater med de lokale forbedringsprosjektene presentert.

Erfaringsformidlere deltok

I læringsnettverkene deltar et tverrfaglig team. Dette gjelder også på læringsnettverket i forbindelse med forebygging av selvmord. Teamene var blant annet sammensatt av overleger, psykologer, psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere og spesialmiljøterapeuter. Flere av teamene hadde også med brukerrepresentanter i prosjektgruppen, og flere erfaringsformidlere og brukerrepresentanter deltok på samlingen. Gjennom dette hadde de anledning til å dele sine erfaringer med det lokale teamet. I tillegg fikk de anledning til å dele personlige erfaringer med helsepersonell fra hele landet.

Potensial for forbedring

Flere deltakere fremhevet at tiltakene passer bra med praksis, og at dette var psykiatriens svar på å vaske hendene. Det ble i gruppearbeidet nevnt at det er morsomt å holde på med dette, og at det har vært lett å engasjere kolleger i arbeidet.

Selv om teamene har kommet godt i gang, viser erfaringsutvekslingen at det fortsatt er områder med potensial for forbedring. Dette er områder som teamene vil se nærmere på i fortsettelsen av læringsnettverket. Blant annet ble systematikk knytte til kriseplan (også kalt mestringsplan) og informasjon til pårørende nevnt av flere team som områder med mulighet for ytterligere forbedring.

- Jeg er imponert over hvor godt teamene har kommet i gang med tiltak og målinger knyttet til forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger og ser frem til fortsettelsen, sier Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen.

Les mer om innsatsområdet

Les om pilotenes erfaringer

Materiell og presentasjoner til læringsnettverket

Print