Fra venstre: Lasse Johnsen (Høgskolen i Østfold), Kathrine Cappelen (Universitetet i Sørøst-Norge), Stina Ekman (Høgskolen i Østfold), Kristin Myhre (Høgskolen i Østfold) og Elisabeth Østensvik (Fredrikstad kommune)

Fra venstre: Lasse Johnsen (Høgskolen i Østfold), Kathrine Cappelen (Universitetet i Sørøst-Norge), Stina Ekman (Høgskolen i Østfold), Kristin Myhre (Høgskolen i Østfold) og Elisabeth Østensvik (Fredrikstad kommune). Foto: Fredrikstad kommune.

«Temperaturmåling» av pasientsikkerhetskulturen i sykehjem i Fredrikstad

Publisert  Oppdatert 

Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold tar tempen på pasientsikkerhetskulturen ved sykehjemmene i kommunen gjennom en stor spørreundersøkelse.

Ett av målene i pasientsikkerhetsprogrammet er å forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Pasient- og brukersikkerhet er et felles satsningsområde for Fredrikstad kommune, seksjon Helse og velferd og for Høgskolen i Østfold – avdeling for helse- og velferdsfag.

Pasientsikkerhetskultur handler om i hvilken grad arbeidsfellesskapet preges av rutiner og prioriteringer som forebygger uønskede hendelser og pasientskade. Sikkerhetskultur handler blant annet om det er rutiner for å lære av slike hendelser, og om tiltak iverksettes slik at ikke samme feil skjer igjen. Begrepet kultur sier noe om ”måten vi gjør ting på her hos oss”, på vår arbeidsplass.

600 ansatte deltar i undersøkelse

Spørreskjemaet Nursing Home Survey on Patient Safety Culture (NHSOPC) har nettopp blitt oversatt til norsk og validert av Katrine Cappelen, ph.d-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge og tilknyttet forskningsmiljøet SHARE ved universitetet i Stavanger. Spørreskjemaet setter fokus på sikkerhetskultur og spør om de ansattes mening 10 ulike om ulike forhold knyttet til pasientsikkerhet.

Høgskolen i Østfold og Fredrikstad kommune har fått tillatelse av Cappelen til å benytte spørreskjemaet. 572 ansatte ved 11 sykehjem i kommunen svarte på spørreundersøkelsen som ble gjennomført før jul i 2017. Bente Kobbevik, prosjektleder i etat omsorgssentre, har vært en pådriver for den gode svarprosenten på over 70. Nå jobbes det med å analysere resultatene.

Konstruktive tilbakemeldinger for bedre kultur

Høgskolen i Østfold og Fredrikstad kommune får nå gode råd av Cappelen om hvordan de kan gi konstruktiv tilbakemelding til lederne på sykehjemmene i kommunen. 

- Vi er veldig spente på de endelige resultatene. Det viktigste blir nå å gi tilbakemeldinger og god og nyttig informasjon ut til sykehjemmene i kommunen. Vi ønsker at ledere og medarbeidere kan jobbe sammen med å tolke resultatene og innføre tiltak som fører til forbedring, sier Elisabeth Østensvik, rådgiver i kvalitetsavdelingen i seksjon Helse og velferd i Fredrikstad kommune og Lasse Johnsen, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd.

Flere miljøer forsker på sikkerhetskultur i primærhelsetjenesten

Også i Bergen finnes det et forskningsmiljø som undersøker pasientsikkerhetskultur i primærhelsetjenesten. Her er det spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire som brukes som verktøy, og det er utviklet en elektronisk løsning for gjennomføring. Prosjektet har så langt testet ut måling av pasientsikkerhetskultur på legevakt, fastlegekontor og sykehjem. 

- Det er gledelig at det forskes på pasientsikkerhetskultur. Vi har gode erfaringer med pasientsikkerhetsundersøkelser i spesialisthelsetjenesten, så jeg er glad for at vi får mer kunnskap om dette i primærhelsetjenesten også, sier Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder i pasientsikkerhetsprogrammet. 

--

Her kan du lese om ForBedring, årets undersøkelse i spesialisthelsetjenesten som kartlegger arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS.

 

Print