Helse- og omsorgsdepartementet Vestfold

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fikk demonstrert arbeidet med pasientsikkerhet ved Sykehuset i Vestfold. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Videreføring av kampanjen i langsiktig program

Publisert  Oppdatert 

Programmet skal utvikles i samarbeid med ansatte og brukere, og bygge på tiltak og erfaringer fra pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender", som ble startet av regjeringen i 2011.

Femårig nasjonalt program

Dette er et langsiktig arbeid, og regjeringen vil derfor styrke innsatsen på området ytterligere de neste årene. I meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet går regjeringen derfor inn for å etablere et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet.

Arbeidet med pasientsikkerhet har tre hovedmål: Redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen.

Programmet skal blant annet inneholde:

  • kompetansehevende tiltak rettet mot både ansatte og ledere i helsetjenesten
  • konkrete tiltakspakker for å redusere pasientskader
  • tiltak for bedre kultur i arbeidet med pasientens sikkerhet
  • sterkere deltakelse fra kommunene i arbeidet med pasientsikkerhet
  • tydeligere involvering av både pasienter, pårørende og brukere

- Systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er sentralt for å gi gode og trygge tjenester til befolkningen. Oppdatering av legemiddellister, riktig legemiddelbruk i sykehjem, hygiene og sjekkliste for kirurgi er eksempler på enkle tiltak med stor effekt, sier Støre.

En bredt sammensatt styringsgruppe ledet av Helsedirektøren får ansvar for å beslutte mål og tiltak i programmet. Det faglige arbeidet og den nasjonale koordineringen skal ivaretas av eget sekretariat i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Pasienten i sentrum

I stortingsmeldingen legges det vekt på å utvikle en mer brukerorientert helse- og omsorgstjeneste, med økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser.

I den første stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet som dekker hele helse- og omsorgstjenesten, legges det  vekt på å prioritere kvalitet ved å sette pasienten i sentrum.

Sentrale tiltak er:

  • Etablere et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet, der målet er færre pasientskader, bedre kultur i arbeidet med pasientens sikkerhet, sterkere involvering av kommunene og tydeligere involvering av pasienter, pårørende og brukere.
  • Etablere permanent undersøkelsesenhet i Statens helsetilsyn, som rykker ut ved varsler om alvorlige hendelser.
  • Gjennomføre en bred utredning om samfunnets oppfølging av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten. Pårørende skal involveres i dette arbeidet.
  • Sende på høring et forslag om lovendring for å styrke pasienter og pårørendes rettsstilling i tilsynssaker.Gjennomføre et nasjonalt forsøk med kvalitetsbasert finansiering i spesialisthelsetjenesten, der en andel av bevilgningen gjøres avhengig av måloppnåelse for bedre kvalitet og bedre sikkerhet.
  • Utvikle og publisere flere kvalitetsindikatorer og utrede etablering av et nasjonalt register for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Les mer i pressemelding om langsiktig program for pasientsikkerhet

Les pressemelding om stortingsmeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet

Les mer i Melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet: God kvalitet - trygge tjenester

Print