IMG_0988-kommunikasjon-web

Læringsnettverk i trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part

Publisert  Oppdatert 

Læringsnettverket skal bidra til god kommunikasjon og trygg utskrivning i sykehus og sykehjem. Tiltakene vil styrke brukers medvirkning og kan gi bedre behandlingsutfall.

Helse Midt-Norge RHF og pasientsikkerhetsprogrammet inviterer til læringsnettverk i brukermedvirkning med oppstart i september. Målgruppen er tverrfaglige team fra sykehus, samt korttidsavdeling på sykehjem.

Brukere har viktig informasjon om egen helse og behandlingshistorikk. Medvirkning gir brukere mer ansvar og kontroll over eget liv og økt tilfredshet. I tillegg øker sannsynligheten for bedre etterlevelse og utfall av behandlingen. Brukere kan også gi innspill til forbedringer og bidra til å forebygge uønskede hendelser.  En grunnleggende forutsetning for at brukere kan medvirke er at de får god informasjon, og at kommunikasjonen med helsepersonellet skaper tillit.  Brukerens deltakelse må aktivt etterspørres og verdsettes.

«Trygg utskrivning, med pasienten som likeverdig part»: tiltak for sykehus og korttidsavdeling på sykehjem

Mange pasienter i norske sykehus er verken fornøyd med informasjonen eller mulighet for medvirkning ved utskrivning[1]. En undersøkelse fra Helse Fonna i 2016 fant at utskrivningene handlet mest om det som hadde hendt, mens pasientene ofte var mer opptatt av hva som ville skje fremover. Forskning viser også at pasienter glemmer mellom 40 - 80 prosent av informasjonen de får, og at nesten halvparten av det de husker er feil[2]. En norsk undersøkelse fra 2012 fant at svært få av de spurte oppga å ha hatt en utskrivningssamtale, og halvparten opplevde å få liten eller ingen informasjon om virkning eller bivirkning av medikamenter[3].

Det mangler tilsvarende informasjon om brukeres opplevelse av utskrivning fra korttidsavdelinger i sykehjem, men det er grunn til å tro at det også her er et forbedringspotensial.

Tiltakene for sykehus og korttidsavdelinger i sykehjem skal sikre trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part. Teamene skal blant annet planlegge utreise, sikre samstemming av legemidler og etablere utskrivningssamtaler som følger en fast struktur. Her kan de benytte kommunikasjonsmetoden Teach Back. Teach Back gjør det mulig å sjekke forståelsen av budskapet ved at bruker gjentar viktig informasjon med egne ord. Mer om Teach Back

I forkant og underveis i læringsnettverket skal teamet, i samarbeid med nærmeste leder, jobbe aktivt for at tiltakene etableres som varige strukturer i egen virksomhet.

Styrker brukermedvirkningen på ulike nivå:

Læringsnettverket skal styrke brukermedvirkningen både på individ- og tjenestenivå. Selve tiltakene i læringsnettverket er på individnivå. Det innebærer at bruker medvirker i valg, utforming og anvendelse av tjenestetilbudet.

Læringsnettverksmetoden innebærer også brukermedvirkningen på tjenestenivå. Dette nivået innebærer at brukere inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt deltagende i planleggings- og beslutningsprosesser. System for brukerundersøkelser er også brukermedvirkning på tjenestenivå.[5]  I læringsnettverket vil brukererfaringer kartlegges og benyttes til forbedring, og forbedringsteamet skal inkludere en bruker som et likeverdig medlem under hele læringsnettverket.

Hvem deltar:

Tiltakspakkene er relevante for sykehjem og sykehus, både somatikk og psykisk helsevern. Man melder på et tverrfaglig team fra én avdeling / enhet med tverrfaglig helsepersonell som jobber med de samme brukerne. Vi anbefaler at resultater fra lokale brukerundersøkelser benyttes for å velge hvilken avdeling/enhet som skal delta. Alle teamene må også inkludere en bruker/pasient/pårørende, og sykehusene må inkludere en lege (eller psykolog) i teamet.

Tid og sted:
Hell hotell, Stjørdal i Trøndelag. Samling 1: 21. - 22. september 2017 (to- dagers samling),samling 2: 18.01 2018, samling 3: 24.05 2018

Det er ingen deltakeravgift, men deltakerne bestiller og betaler reise og overnatting selv.

Hvordan søke:

Fristen har gått ut. Ta kontakt med sekretariatet.

Kort om læringsnettverk:

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å iverksette forbedringstiltak i praksis. I løpet av en gitt periode tester og iverksetter kliniske team forbedringstiltak i egen virksomhet. Teamene får støtte fra eksperter i forbedringsarbeid og utveksler erfaringer underveis.

Kilder

[1] Pasopp 2015

[2] Forskning.no

[3] Foss et al.: Eldres erfaringer med utskrivning fra sykehus. 2012

[4] Helsenorge.no

 [5] helsebiblioteket.no

Print