201605-gtt

(Foto: Stig Marlon Weston)

Dashboard spesialisthelsetjeneste

Publisert  Oppdatert 

Et nytt nasjonalt dashbord skal gjøre det lettere å oppdage risikoområder og gjøre kunnskapsbaserte prioriteringer.

Pasientsikkerhetsprogrammet jobber nå med et nasjonalt dashboard som skal gi en ny type systematisk innsikt i pasientsikkerheten i spesialisthelsetjenesten. Dashbordet skal hjelpe til å oppdage risikoområder og foreta kunnskapsbaserte prioriteringer.

Dashboardet utvikles etter modell fra dansk helsevesen og den treårige kampanjen Patientsikkert Sygehus.

Det samlede pasientsikkerhetsarbeidet

Dashboardet skal vise hva vi lykkes vi med i pasientsikkerhetsarbeidet i Norge, og hva som krever økt oppmerksomhet. Det vil avspeile resultatene av det samlede pasientsikkerhetsarbeidet i tjenesten, ikke utelukkende effekten av det arbeid som utføres som en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

Dashboardet vil være sammensatt av et utvalg nasjonale kvalitetsindikatorer. I tillegg inngår indikatorer på pasientsikkerhetskultur og pasienterfaringer. Det er knyttet et nasjonalt mål for programperioden til den enkelte indikator. Indikatorene vises ned på helseforetaksnivå.

Dashboardet for spesialisthelsetjeneste vil bli tilgjengelig i løpet av 2017 på helsenorge.no.

Dashbordet vil vise:

  • Nasjonale indikatorer for dype infeksjoner etter kirurgisk inngrep, fire ulike inngrep.
  • Nasjonal indikator for urinveisinfeksjon på sykehus
  • Andel pasienter med en eller flere pasientskader oppdaget ved hjelp av Global Trigger Tool
  • Resultater fra pasientsikkerhetskultur-undersøkelsen
  • Indikator for pasientopplevd pasientsikkerhet
  • Nasjonale indikatorer for overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse: alle innleggelser, hjerneslag og hoftebrudd.

Eksempel på dashboard (ikke oppdaterte tall):

dashboard
 

Kommune:

Dashboard for den kommunale helse- og omsorgstjenesten utvikles av sekretariatet i samarbeid med de kommende pasient- og brukersikre kommunene og andre avdelinger i Helsedirektoratet.

Print