Oppsalhjemmet-75

(Foto: Stig Marlon Weston)

Hvordan komme i gang

Publisert  Oppdatert 

Få tipsene om hvordan sykehjemmet ditt eller hjemmetjenesten velger innsatsområde å starte med, og om deltakelse i læringsnettverk.

Det første man må gjøre er å velge hvilket innsatsområde man skal begynne å jobbe med. Valget bør tas på bakgrunn av data om dagens status sett i forhold til hva som er beste praksis på området. Hvilke utfordringer har vi i vår enhet? Hvilket område er det viktigst å starte opp med, sett fra et pasient- og brukerperspektiv? Hvor ligger det største potensialet for forbedring?

En av gangen

I samme kommune kan man jobbe med flere tiltakspakker, men det anbefales å innføre en og en av gangen på hver enkelt enhet. Tiltakspakkene må ses i sammenheng. Flere av pakkene inneholder like elementer som f.eks. risikovurdering og overføring av informasjon mellom de ulike nivåene i helsetjenesten.

I tiltakspakken for forebygging av fall er legemiddelgjennomgang et av tiltakene. Tiltakspakken vil da kunne være enklere å ta i bruk dersom enheten allerede har jobbet med tiltakspakken for riktig legemiddelbruk, og har etablert gode rutiner for legemiddelgjennomganger i sin enhet.

I tillegg kan f.eks. ernæringsstatus hos en langtidsbeboer på sykehjem ha mye å si for vedkomnes legemiddelbehandling, og risiko for fall kan henge sammen med både legemiddelbruk og ernæringsstatus

For kommuner som jobber med pasientforløp, bør tiltakspakkene inkluderes i forløpet der hvor dette er relevant.

Læringsnettverk

Læringsnettverk er en effektiv måte å iverksette endringer og bygge kompetanse i forbedringsmetodikk. I løpet av et læringsnettverk jobber tverrfaglige kliniske forbedringsteam med å innføre tiltak i egen virksomhet. De får veiledning underveis og det er stort fokus på erfaringsutveksling.

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester spiller en sentral rolle i spredningen av tiltakene til sykehjem og hjemmetjenester i kommunene. Utviklingssentrene i de fleste fylker har arrangert læringsnettverk for virksomheter i kommunene, med bistand fra programmets sekretariat.

Noen sentre har fortsatt pågående læringsnettverk for ulike innsatsområder, og/eller planer om oppstart av nye. Deltakelse på læringsnettverk er gratis, men reise og eventuelt opphold må dekkes av den enkelte virksomhet.

Ta gjerne kontakt med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i ditt fylke for informasjon om eventuelle pågående og/eller planlagte læringsnettverk.

Kontakt med andre kommuner

Dersom ditt utviklingssenter ikke har pågående eller planlagt læringsnettverk på det innsatsområdet dere ønsker å jobbe med, er det mulig de kan sette dere i kontakt med andre kommuner i fylket som har jobbet med tiltakspakken dere ønsker å starte opp med. Det er fullt mulig å ta i bruk tiltakspakkene uten å delta på læringsnettverk, men det er nyttig å snakke med noen som har erfaring med innføringen av den aktuelle tiltakspakken før man starter opp.

Ekstra ressurser

Til tross for at tiltakspakkene er utformet slik at de skal kunne gjennomføres innenfor ordinær drift, viser erfaringene likevel behov for noen ekstra tilskudd og/eller personellressurser i oppstartsperioden.

Print