Oppsalhjemmet-ballong

(Foto: Stig Marlon Weston)

Programmet i kommunene

Publisert  Oppdatert 

Slik har arbeidet med pasientsikkerhet i kommunene utviklet seg og slik har innsatsområdene blitt spredt. Les også generell informasjon om programmet.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene å jobbe "systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet". Det har siden kampanjen startet i 2011 vært et stort engasjement for arbeidet med pasientsikkerhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Startet med sykehjem

Allerede i kampanjens første år startet et pilotprosjekt på riktig legemiddelbruk i sykehjem, og sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen arrangerte et nasjonalt læringsnettverk i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF da tiltakspakken forelå i endelig form i 2012. Til dette læringsnettverket ble alle landes utviklingssenter for sykehjem invitert. De ble deretter oppfordret til å spre tiltakspakken i sine respektive nedslagsfelt gjennom fylkesvise læringsnettverk, med støtte fra sekretariatet.

Pilot i hjemmetjenesten

Høsten 2012 startet hjemmetjenesten uttesting av riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Denne tiltakspakken ble introdusert for alle landets utviklingssentre for hjemmetjenester gjennom et nasjonalt læringsnettverk i 2013. Oppfordringen om å spre tiltakspakken i sine respektive nedslagsfelt i etterkant av det nasjonale læringsnettverket ble også gitt til utviklingssentrene for hjemmetjenester.

Flere nasjonale læringsnettverk

I tillegg til innsatsområdene for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester har enkelte team fra sykehjem deltatt på de nasjonale læringsnettverkene for forebygging av fall, urinveisinfeksjoner og trykksår, noen av dem i samarbeid med utviklingssenteret i sitt fylke. Det var også deltakere fra ulike deler av kommunal helse- og omsorgstjeneste på læringsnettverket for ledelse av pasientsikkerhet i 2013/2014.

Utviklingssentre

I den kommunale helse- og omsorgstjenesten har utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester helt klart vært navet i implementering og spredning av kampanjens/programmets tiltak.

Gjennom deltakelsen i de nasjonale læringsnettverkene fikk alle utviklingssentrene opplæring i forbedringsarbeid og det å drive et læringsnettverk. De aller fleste sentrene arrangerte etter dette fylkesvise læringsnettverk for ulike innsatsområder, noen med bistand fra sekretariatet. Mange av sentrene har arrangert flere runder med læringsnettverk, enten på samme innsatsområde eller på nye.

De fleste utviklingssentrene har hatt ressurspersoner med særlig ansvar for oppfølging av kampanjen/programmet i sitt nedslagsfelt.

Ulike spredningsmodeller

Spredningsmodellene som er valgt i de ulike fylkene avhenger blant annet av økonomiske og faglige ressurser, kommunestørrelse og fylkets geografiske utstrekning. Noen fylker har i første omgang konsentrert spredningen om de store byene, for i neste omgang å invitere resten av kommunene til læringsnettverk. Noen har valgt å arbeide med flere innsatsområder fra kampanjen/programmet i samme læringsnettverk og noen har samarbeidet med andre utviklingssentre i samme fylke om implementering og spredning av kampanjens/programmets innsatsområder.

Økt satsing mot kommunene

På bakgrunn av de gode erfaringene og engasjementet fra kommunal helse- og omsorgstjeneste i kampanjeperioden ble det i forbindelse med overgangen til program i 2014 besluttet å øke innsatsen i kommunene. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester skulle fortsatt ha en sentral rolle i spredning av relevante innsatsområder i sykehjem og hjemmetjeneste, men i tillegg startet pilotprosjektet «pasient- og brukersikker kommune» opp.

Forankring i ledelsen

Pasientsikkerhetsarbeidet i kommunene er avhengig av å forankres i ledelsen, både politisk gjennom kommunestyrene og faglig gjennom rådmenn, sektorsjefer og kommuneoverleger. Dette var den største utfordringen for utviklingssentrene, da de verken har myndighet eller ressurser til å sikre denne forankringen i alle fylkets kommuner. Dette er noe av årsaken til oppstarten av et pilotprosjekt i «pasient- og brukersikker kommune».

Flest på riktig legemiddelbruk

Den største innsatsen i kommunal helse- og omsorgstjeneste har vært innenfor innsatsområdene for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjeneste, men aktiviteten innenfor forebygging av fall har økt i løpet av 2015 og 2016. Flere har også gitt seg i kast med forebygging av trykksår, mens kun noen få jobber med forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter. Vi ser også at noen utviklingssentre starter opp læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet.

To relevante områder

De to tiltakspakkene tidlig oppdagelse av forverret tilstand og forebygging og behandling av underernæring er begge  testet ut i både sykehjem og hjemmetjeneste. Det er holdt flere nasjonale læringsnettverk på disse innsatsområdene.

Print