Oppsalhjemmet-55

Disse kommunene er med

Publisert  Oppdatert 

Foreløpig testes konseptet "pasient- og brukersikker kommune" ut i utvalgte kommuner. Les mer om hvilke.

Tønsberg kommune startet i januar 2015 opp som pilotkommune for "pasient- og brukersikker kommune". I 2016 ble satsingen utvidet med fire nye kommuner, som skal bidra til ytterligere testing og utvikling av konseptet. Det jobbes med å samle erfaringer og utvikle en verktøykasse  som kan brukes av andre kommuner. 

DISSE KOMMUNENE ER MED:

Tønsberg kommune

Lier kommune

Karmøy kommune

Vestvågøy kommune

Smøla kommune

Tønsberg kommune

Tønsberg kommune er plassert midt i Vestfold fylke, ca. en time med tog fra Oslo. Kommunen har 44 700 innbyggere. 

I 2015 ble Tønsberg den første pilotkommunen i pasientsikkerhetsprogrammets satsning «pasient - og brukersikker kommune». Her kan du se film om konseptet.

Organisering av helse- og omsorgstjenesten

Helse og omsorgsområdet har ansvar for tjenester med virksomhetene «Tildeling av helse- og omsorgstjenester», «Helsetjenester», «Arbeid, Aktivitet og Fritid», «Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger», «Sykehjemmene i Tønsberg» og «Hjemmetjenester». Kommunen har tre kommunale sykehjem og kjøper i tillegg ca. 85 plasser fra private. Hjemmetjenester er organisert i fem soner.

«Pasient- og brukersikker kommune»

Tønsbergs kvalitetsstrategi «God kvalitet – trygge helse- og omsorgstjenester» gir føringer for kvalitetsarbeidet i kommunen. Satsingen «Pasient - og brukersikker kommune» underbygger strategiene og er med på å gi innbyggerne i kommunen, de ansatte og politikerne trygghet for at helse- og omsorgsarbeiderne systematisk og med aller siste kunnskap, arbeider for at pasienter og brukere ikke blir påført skade.

Lenke til nettside: https://www.tonsberg.kommune.no/ 

Lier kommune

Lier kommune ligger mellom Asker og Drammen, i Buskerud fylke. Kommunen har rundt 25 000 innbyggere, og visjonen er «Grønne Lier – for alle innbyggere». 

Organisering av helse- og omsorgstjenesten

Sykehjem og hjemmetjeneste er organisert under tjenesteområdet helse- og omsorg. Lier har tre sykehjem og en hjemmebasert tjeneste. 

Tidligere deltakelse i pasientsikkerhetsprogrammet

Lier har jobbet internt i kommunen med innsatsområdene fall og ernæring, og kommunen har også innført tiltaket pasientsikkerhetsvisitter.

«Pasient- og brukersikker kommune»

Lier kommune er med på satsingen «pasient- og brukersikker kommune» fordi kommunen ønsker å sette mer fokus på faget, sikre at brukerne ikke utsettes for unødvendige belastninger og skader og bli bedre til å forbedre kvaliteten på tjenestene våre.

Lenke til nettside: http://www.lier.kommune.no/

Les mer om da helseministeren og kommunalministeren besøkte kommunen for å høre om satsningen

Karmøy kommune

Karmøy er en forholdsvis stor landkommune i Rogaland og ligger plassert mellom byene Stavanger og Haugesund, med Kopervik som administrasjonssenteret.  Kommunen består av en øydel og en fastlandsdel, og har 42 187 innbyggere. Visjonen er «Kommunen som vil at du skal lykkes».

Organisering av helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgstjenesten er organisert i en avdeling helse og en avdeling omsorg. Sykehjem og hjemmetjenester (somatikk) er organisert i avdeling omsorg. Karmøy kommune har totalt syv sykehjem, som er geografisk fordelt i hele kommunen og organiserte i egne virksomheter. Hjemmetjenestene er nylig omorganiserte og antall virksomheter ble da redusert fra seks til tre. Hver virksomhet har igjen fire avdelinger.

Tidligere deltakelse i pasientsikkerhetsprogrammet

Karmøy har tidligere deltatt i læringsnettverk organisert av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene, og jobbet da med legemiddelgjennomgang. Karmøy kommune deltar også i et regionalt læringsnettverk for å utvikle og forbedre helhetlige og koordinerte tjenester for voksne personer med psykiske vansker og rusmiddelproblemer.

«Pasient- og brukersikker kommune»

For Karmøy kommune er satsingen «pasient- og brukersikker kommune» viktig for å øke pasientsikkerheten, jobbe mer systematisk og gjøre kommunen bedre i stand til å jobbe med ulike forbedringstiltak. Kommunen ser behovet for å styrke brukerperspektivet og i større grad legge til rette for brukermedvirkning både på individnivå og på systemnivå, og tror også at lederinvolvering fra ulike nivåer i organisasjonen er viktig når fokuset rettes mot tjenestekvalitet.   

Lenke til nettside: http://www.karmoy.kommune.no/no/om-about-karmoy/informasjon-om-karmoy-pa-norsk

Her kan du lese om lanseringen av «pasient- og brukersikker kommune» i Karmøy

Her kan du se en reportasje fra markeringen av «Hva er viktig for deg?»-dagen i Karmøy

Vestvågøy kommune

Vestvågøy er en kommune midt i øygruppen Lofoten, og Leknes er administrasjonssenteret. Kommunen har 11 198 innbyggere, og visjonen er «Vestvågøy kommune - i forkant».

Organisering av helse- og omsorgstjenesten

Vestvågøy har to sykehjem og fem soner med hjemmetjenester, i tillegg til omsorgsboliger med og uten bemanning. Alle disse er organisert under tjenesteområdet Omsorg. Vestvågøy er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland.

Tidligere deltakelse i pasientsikkerhetsprogrammet

Kommunen har tidligere arbeidet med tiltak i pasientsikkerhetskampanjen, og et av sykehjemmene var pilot på innsatsområdet forebygging av fall i helseinstitusjoner. Kommunen har innført flere innsatsområder i sykehjem, deriblant forebygging av fall og riktig legemiddelbruk. I tillegg har Vestvågøy jobbet med forebygging og behandling av underernæring både i sykehjem og deler av hjemmetjenesten.

«Pasient- og brukersikker kommune»

«Pasient- og brukersikker kommune» skal først innføres på Lekneshagen Bofellesskap og i Hjemmetjenesten Leknes, før det skal rulles ut i resten av omsorgstjenesten. Disse to organisasjonene vil først gjennomføre hvert sitt kliniske forbedringsprosjekt, som en øvelse, før en går i gang med aktuelle innsatsområder. 

Lenke til nettsidewww.vestvagoy.kommune.no

Smøla kommune

Om kommunen

Smøla er en øykommune i Møre og Romsdal, på grensen til Trøndelagskysten.  Øyriket består av om lag 5800 øyer, holmer og skjær. Kommunen har 2140 innbyggere, og visjonen «Smøla – ei øy i et hav av muligheter» gjenspeiler verdien i å se på mulighetene som ligger i det å være lokalisert i et øyrike.

Organisering av helse- og omsorgstjenesten

Enheten Helse og Omsorg består av sykehjem, hjemmetjenester og Smøla helsesenter. Smøla sykehjem har tre avdelinger –korttidsavdeling, skjermet avdeling og somatisk avdeling. Ved Smøla helsesenter utføres flere typer poliklinisk behandling som transfusjoner, infusjonsbehandlinger, sårbehandling med mer.

«Pasient- og brukersikker kommune»

Smøla kommune er med på satsingen «pasient- og brukersikker kommune» fordi man tror alle i utgangspunktet ønsker å gi sikre tjenester av god kvalitet, men at vi ikke alltid vet hvordan vi kan vite hva som virker best. Forbedringskunnskap er i liten grad en del av grunnutdanningen til helsepersonell, og alle kommuner trenger kunnskap om «hvordan bli bedre på å bli bedre». Smøla kommune har mye tverrfaglig kompetanse samlet på et sted. Kommunen tror derfor de har gode forutsetninger for å gi enda bedre tjenester og enda tryggere pasientbehandling ved å ha et felles fokus på pasientsikkerhet.

Lenke til nettside: http://www.smola.kommune.no/

Følg også bloggen Helse i havet med aktuelle saker fra helse- og omsorg i Smøla kommune: www.helseihavet.com

Print