toensberg

Deltakerne på et nytt læringsnettverk i Tønsberg fikk øve seg på Mr. Potato head. Tønsberg jobber nå med å bli landets første pasient- og brukersikre kommune.

Tønsberg baner vei for kommunene

Publisert  Oppdatert 

Helseledere, leger, sykepleier og vernepleiere i Tønsberg var nylig samlet til kommunalt læringsnettverk om legemiddelbruk. Dermed markerte de at arbeidet med å bli Norges første pasient- og brukersikre kommune er godt i gang.


– Innsatsen som nå gjøres i Tønsberg er nybrottsarbeid for pasientsikkerhet i kommune-Norge, sier Anne-Grete Skjellanger. Hun er leder for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7».

Samarbeider på tvers
I 2015 har det foregått et større arbeid for å organisere og forankre prosjektet på ledelsesnivå. Nå skal tiltakspakker innen henholdsvis legemiddelbruk, fall og forebygging av trykksår innføres. Det gjøres etter en langsiktig og systematisk plan. Tverrfaglige team med deltagere fra sykehjemmene, de ulike hjemmetjeneste-sonene og to av de heldøgns- bemannede boligene deltar i læringsnettverket som startet i september. På siste samling i mars 2016 skal de og lederne lage en plan for spredning av tiltakspakken til resten av enhetene og sonene i sine virksomheter. Samtidig som ett læringsnettverk er startet, planlegges neste læringsnettverk med nye team og nytt tema med oppstart våren 2016.


Rett på tiltak som nytter – ernæring kommer
Tiltakene som skal implementeres er basert på kjente utfordringer innen pasientsikkerhet i kommunal helse- og omsorgstjeneste, som feilmedisinering, skade på grunn av fall, trykksår og urinveisinfeksjoner. Skader som ofte kan forebygges. Ernæring er et nytt innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet. Det vil på sikt også vil bli en naturlig del av Tønsberg kommunes satsning for å styrke pasient- og brukersikkerheten i kommunen.


Fokus fra alle – samtidig!
Satsningen «Pasient - og brukersikker kommune» baserer seg på å involvere alle deler av kommunen for å bedre pasientsikkerheten. Arbeidet i Tønsberg er godt forankret på ledelsesnivå. Nettopp det er essensen i satsningen; at hele helse- og omsorgsektoren i kommunen jobber sammen etter en helhetlig plan. I Tønsberg er satsningen på pasientsikkerhet også forankret i kommunens bystyre.
– Denne systematiske satsningen gjør at vi på sikt kan lykkes med å bli en pasient- og brukersikker kommune, sier kommuneoverlege Sigmund Skei.


Skal spres til andre kommuner
Tanken er at når pilotprosjektet er avsluttet, vil fem andre kommuner inviteres til å etablere og teste konseptet videre, basert på erfaringene fra Tønsberg. Etter evaluering og eventuelle justeringer vil konseptet tilbys flere kommuner i landet.
– Vi er veldig glade for samarbeidet med Tønsberg, og stolte av at de går foran og viser vei, avslutter Anne-Grete Skjellanger.

Print