Trude Roaldset, Ragnar Aunan, Dina Palto,  Anne Engebretsen.Wenche Kolstad ( enhetsleder) foto Liv Hobbesland Holm

Pasient- og brukersikkerhetstiltak skal iverksettes på en helthetlig og systematisk måte i hele Tønsberg kommune. Erfaringene skal spres til andre kommuner. Til venstre:Trude Roaldset, Ragnar Aunan, Dina Palto, Anne Engebretsen.Wenche Kolstad ( enhetsleder) foto Liv Hobbesland Holm

Tønsberg første "Pasient- og brukersikker kommune"

Publisert  Oppdatert 

Tønsberg kommune er først ute med å innføre flere pasientsikkerhetstiltak i hele kommunen samtidig. Innsatsen er lederforankret på alle nivåer og skal forbedre pasientsikkerheten i kommunen.

Feilmedisinering, skade på grunn av fall, liggesår og urinveisinfeksjoner er noen kjente pasientsikkerhetsutfordringer i kommunal helse – og omsorgstjeneste. Mange skader kan forebygges.

Involverer ledelsen for å redusere pasientskader i kommunen

Konseptet «Pasient- og brukersikker kommune» går ut på at hele kommunen går sammen om å redusere pasientskader. Ledere på alle nivåer i kommunen involveres aktivt. De får økt kunnskap slik at de kan legge til rette for pasientsikkerhetsarbeidet og etterspørre resultater. Pasient- og brukersikkerhetstiltak iverksettes på en helthetlig og systematisk måte i hele helse- og omsorgstjenesten.

Kompetanseheving innen forbedringsarbeid og ledelse av pasientsikkerhet står sentralt i prosjektet. Medarbeidere, pasienter, brukere og pårørende skal systematisk involveres i arbeidet. Ved å jobbe med pasientsikkerhet på alle nivå i kommunen er målet å skape varige strukturer for forbedring.

Tønsberg først ut

Tønsberg Kommune er først ute med å teste konseptet, i samarbeid med det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Fastleger, sykehjem og hjemmetjenesten skal i et langsiktig arbeid innføre pasientsikkerhetsprogrammets forbedringstiltak for å forbedre pasientsikkerheten og redusere skader på sentrale områder.  

Innsatsen startet i 2015, og som første i landet har Tønsberg kommune allerede forankret pasientsikkerhetssatsningen i kommunens bystyre. Hovedutvalget for helse og omsorg  skal støtte, følge med på og etterspørre resultater og fremdrift.

Etter at pilotprosjektet er avsluttet vil fire-fem andre kommuner inviteres til å etablere og teste konseptet videre, basert på erfaringene fra Tønsberg. Etter evaluering og eventuelle justeringer vil konseptet tilbys øvrige kommuner i landet.

bilde tønsberg 1

Til venstre: sykepleier Elisabeth Sæther og hjelpepleier Berit Muldsvor ved Træleborg sykehjem. Foto: Harald Næss

Samarbeider med Danmark

Pasientsikkerhetsprogrammet har etablert samarbeid med dansk selskap for pasientsikkerhet for å lære og utveksle erfaringer med den danske kommunesatsningen «I sikre hænder».

Print