Forebygging selvmord

Forebygging av selvmord

Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger

I 2011 ble det rapportert 124 selvmord i psykisk helsevern. Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk blant pasienter i psykisk helsevern og å sikre at pasienter med selvmordsproblematikk får forsvarlig behandling (Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern).

For pasienter i døgnenheter er perioden rundt innleggelse og utskrivelse høyrisikoperioder for selvmord (Qin, P. & Nordentoft M., 2005). Dette gjelder spesielt rett etter innleggelse og i de første ukene og månedene etter utskriving. Mange døgnenheter mangler rutiner som sikrer at nødvendige tiltak er iverksatt og vedlikeholdt. I tillegg til behandlings- og beskyttelsestiltak, herunder fysiske sikringstiltak, er det viktig med kompetent og tilgjengelig personell som møter pasienten med omsorg og respekt (Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern).

Tiltak for å forebygge selvmord:

En arbeidsgruppe har kommet frem til fem tiltak for å forebygge selvmord knyttet til opphold i akuttpsykiatriske døgnavdelinger. Disse tiltakene er testet i to pilotprosjekter ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og på Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.

 • Spesialistvurdering innen et døgn
 • Iverksetting av beskyttelsestiltak (sikring av rom og omgivelser)
 • Vurdering av risikoen for selvmord (ved innskrivning, utskrivning, overføring og før permisjon)
 • Planlegging av permisjon
 • Tiltak ved utskrivelse (kriseplan for pasient og pårørende, avtale for oppfølging «time i hånda»

Se hele tiltakspakken i margen til høyre.

Hva har skjedd:

Team fra akuttpsykiatriske døgnavdelinger fra hele landet deltok i et læringsnettverk i 2013. Målet var å implementere tiltakene og forbedre kvaliteten på tjenestene. Alle som har deltatt i læringsnettverket har gjennomført målinger for å følge med på og dokumentere kvaliteten på egne tjenester.

Arbeidet med å forebygge selvmord fortsetter, og tiltakene er under spredning til andre deler av spesialisthelsetjenesten. På høyre side kan du finne mer informasjon om tiltakene samt andre ressurser som er brukt i læringsnettverket.

 

 • Ikon pasientsikkerhetsprogrammet

  Programsekretariatet

  Mobil:
  464 19 575
  E-post:
  post@pasientsikkerhetsprogrammet.no