sepsis

Tidlig oppdagelse av sepsis

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall. Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av sepsis. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker dødeligheten.

Pasientsikkerhetsprogrammet har utviklet tiltakspakker og læringsnettverk for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottak og på sengepost. I denne artikkelen finner du informasjon om begge. I høyre marg finner du også ressurser og lenker om begge.

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost

Tiltakene er:

1. Observer pasienten etter ABCDE-prinsipper

2. Bruk validerte verktøy for skåring, observasjon og respons

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi

4.Gi/endre antibiotika innen én time fra mistanke om sepsis

5. Fastsett videre behandling og behandlingsnivå

6. Revurder valg av antibiotika innen 48 timer

Pilotprosjekter

For å vite om tiltakene og målingene til det nye innsatsområdet fungerer i praksis, ble tiltakspakken testet i pilotprosjekt på sengeposter i 2018. 

Fem helseforetak testet ut tiltakene på sengepost. Akershus universitetssykehus, Finnmarkssykehuset, Sykehuset Levanger, Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark. Les om pilotene her.

Læringsnettverk 2019

De tre samlingene i læringsnettverket holdes på Thon Hotel Arena, Lillestrøm på følgende datoer:

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottak

Tiltakene er:

1. Gjør ABCDE-vurdering, sikre frie luftveier, adekvat respirasjon og sirkulasjon

2. Bruk skåringsverktøy for risikovurdering og diagnostisering

3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi

4. Gi antibiotika

5. Fastsett videre behandling og beslutt rett behandlingsnivå

Om tiltakene

Tiltakene er definert av en nasjonal sammensatt ekspertgruppe, og baser seg på både erfaringskunnskap og ny internasjonal forskning og kunnskap.

Ved utarbeidelsen har ekspertgruppen jobbet etter prinsippene om at tiltakene:

 • Kan gjennomføres ved alle norske sykehus
 • Treffer pasienter som er i risiko for å utvikle sepsis, er tidlig i forløpet eller har fått diagnosen sepsis eller septisk sjokk
 • Kan gjennomføres innenfor eksisterende rammebetingelser og strukturer

Pilotprosjekter

For å vite om tiltakene og målingene til det nye innsatsområdet fungerer i praksis, ble tiltakspakken testet i pilotprosjekt på akuttmottak høsten 2016. Perioden ble avsluttet med sluttrapport hvor erfaringer og anbefalinger fra pilotprosjektet ble presentert.

Tiltakspakken ble pilotert ved Sykehuset Telemark Skien, Sykehuset i Vestfold Tønsberg og Møre og Romsdal Ålesund sjukehus.

Veien videre

Tiltakspakken ble i 2017 justert med utgangspunkt i erfaringene fra pilotprosjektene. Nasjonalt læringsnettverk for akuttmottak ble avholdt fra mars til november 2017. På bakgrunn av erfaringene som er gjort under nasjonalt læringsnettverk, ble det i april 2018 gjort justeringer i tiltakspakken.

Prosjektleder er Anne Kristin Ihle Melby, anne.kristin.ihle.melby@helsedir.no

 • AnneKristinMelby

  Anne Kristin Ihle Melby
  Seniorrådgiver/prosjektleder
  Avd kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet

  Mobil:
  97609600
  E-post:
  Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no