I trygge hender 24-7 og pasientsikkerhetsprogrammet

Publisert  Oppdatert 

Arbeidsområder, målsetting, målinger og organisering av I trygge hender 24-7.

I trygge hender 24-7 drives av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet og skal bidra til å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten.

Fra januar 2019 opphører pasientsikkerhetsprogrammet, og det tidligere sekretariatet for pasientsikkerhetsprogrammet gå over til å bli avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Arbeidet, konseptet og navnet I trygge hender 24-7 skal leve videre. Det vil fortsatt være en paraply for mye av arbeidet som skjer innen pasientsikkerhet kvalitetsforbedring.

Les mer om hva dette innebærer

I trygge hender 24-7 er videreføringen av Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014-2018). Programmet var et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og videreførte arbeidet som ble startet under pasientsikkerhetskampanjen ved samme navn (2011-2013). Programmets styringsgruppe besluttet at alle aktiviteter knyttet til tiltak og målinger fra kampanjen skulle opprettholdes og spres i programmet.

Her kan du lese mer om overgangen mellom Pasientsikkerhetsprogrammet og I trygge hender 24-7. 

I trygge hender 24-7 skal bidra til:

Programmet har tre, overordnede målsettinger:

  • Redusere pasientskader.
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Dette er målene fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Du kan lese hele strategien til programmet under "sentrale dokumenter" i margen til høyre.

Innsatsområder med tiltak

Konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten skal bidra til å redusere pasientskader. Følgende innsatsområder er valgt ut:

Bakgrunn for valg av innsatsområder

Innsatsområdene er identifisert av norske fagmiljøer etter en bred gjennomgang og prioritering av eksisterende initiativ i helsetjenesten. Innsatsområdene er valgt på bakgrunn av bestemte kriterier, som potensial for forbedring, at det finnes tiltak som er dokumentert effektive, og om det eksisterer gode metoder for å evaluere effekt av tiltakene.

Fordi pasientsikkerhet er et ledelsesansvar er det også utviklet tiltak på ledelse som går på tvers av innsatsområdene i kampanjen. Det er også utviklet tiltak på tvers for brukermedvirkning.

Styrke kompetansen i forbedringsarbeid

For å lykkes med forbedringsarbeid bør samtlige yrkesgrupper og nivåer i helsetjenesten ha grunnleggende kjennskap til forbedringsmetodikk. En av målsettingene i programmet er derfor å styrke kompetansen i forbedringsarbeid i helsetjenesten.

I trygge hender 24-7 vektlegger også kommunenes involvering i og pasientenes behov.

Måling av pasientskade og pasientsikkerhetskultur

Alle helseforetak i Norge kartlegger pasientskader regelmessig med metoden Global Trigger Tool (GTT). Hensikten er å skape et grunnlag for forbedring over tid. Slik måles pasientskader i helseforetakene

GTT-metoden er p.t. ikke tilpasset kommunal helse- og omsorgstjeneste.

I samarbeid med kampanjen og programmet undersøkte samtlige av landets foretak pasientsikkerhetskulturen i 2012 og i 2014. Hensikten er å iverksette målrettede tiltak der det var behov. Fra 2018 ble denne slått sammen med kartlegginger av  arbeidsmiljø og HMS til undersøkelsen ForBedring

Organisering av I trygge hender 24-7

I trygge hender 24-7 drives av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. 

Fra 2011-2018 var I trygge hender 24-7 del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. En bredt sammensatt styringsgruppe, ledet av helsedirektøren, hadde ansvaret for alle sentrale beslutninger i programmet, mens et sekretariat stod for daglig drift.

Alle helseforetak har ressurspersoner (tidl. programledere) som bistår og veileder iverksettingen av innsatsområder og tiltakspakker regionalt og lokalt. Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har en sentral rolle i spredningsarbeidet i kommunene.

Om pasientsikkerhet og pasientskader

   

 

Print