Styringsgruppe, fagråd og ekspertgrupper

Publisert  Oppdatert 

Les om hvordan Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har vært organisert.

Her kan du lese mer om overgangen mellom Pasientsikkerhetsprogrammet og I trygge hender 24-7. 

Styringsgruppe

Programmets styringsgruppe har vedtatt alle sentrale beslutninger i programmet. Styringsgruppen har vært bredt sammensatt, og ledet av helsedirektør Bjørn Guldvog. Styringsgruppen har holdt tre møter i året. Det siste og avsluttende møtet ble holdt 20. februar 2019.

Her kan du se medlemmene i den tidligere styringsgruppen for pasientsikkerhetsprogrammet.

Her kan du lese styringsgruppens vedtak.

Fagråd

Programmets fagråd er et rådgivende organ for sekretariatet på faglige områder, samt angående spredning, implementering og målinger i pasientsikkerhetsprogrammet.

I tillegg kan sekretariatet søke og motta råd hos enkelte medlemmer i fagrådet ut i fra deres kompetanse og erfaring, utenom møtene.

Fagrådet avholder tre møter i året. Disse er i forkant av styringsgruppemøtene i programmet.

Her kan du se medlemmene i fagrådet.

Her kan du lese referater fra møtene i fagrådet.

Ekspertgrupper

Ekspertgruppene gir råd i forbindelse med utarbeidelse av de ulike tiltakspakkene. Mer informasjon om disse kan fås fra prosjektlederen for hvert innsatsområde.

Ekspertgruppe hjerneslag

Ekspertgruppe legemiddelsamstemming

Ekspertgruppe trykksår

Ekspertgruppe fall

Ekspertgruppe legemidler

Ekspertgruppe psykisk helse og rus

Ekspertgruppe infeksjoner

Ekspertgruppe sepsis

Ekspertgruppe ernæring

Ekspertgruppe forverret tilstand

 

Print