geriatri-100-dager-2015-foto-eirik-dankel

Velfortjent feiring ved geriatrisk avdeling i Haugesund. Foto: Helse Fonna

100 dager uten trykksår eller urinveisinfeksjoner

Publisert  Oppdatert 

Geriatrisk enhet i Haugesund, Helse Fonna, feiret nylig 100 dager uten verken trykksår eller urinveisinfeksjoner. Teamarbeid, tavlemøter og felles engasjement har vært avgjørende for å lykkes.

Seksjonsleder Nina Hauge er stolt av de ansatte og roser dem for godt teamarbeid og engasjement:

- De fortjener skryt. Dette er resultatet av hardt og systematisk arbeid over flere år, forteller hun.

I tillegg til trykksår og urinveisinfeksjoner arbeider enheten med flere pasientsikkerhetstiltak, som forebygging av fall, pvk, legemiddelsamstemming og ernæring. Sist de hadde 100 dager uten trykksår var desember i fjor, og Hauge avslører at avdelingen før sommeren registrerte 99,5 dager uten fall med skade. Kakefeiringen glapp imidlertid siste dagen.

Arbeidet må eies av de ansatte

Arbeidet med tiltakene har blitt hjulpet i gang av ildsjeler, men det er teamarbeid, tverrfaglig engasjement og kontinuerlig fokus hos alle ansatte som gir resultater.

-    Alle de ansatte må eie arbeidet, og se nytten av det. Det tror jeg er veldig viktig, sier Hauge.
Som eksempel trekker hun frem et tavlemøte tidligere i år der stemningen blant legene hadde vært merkbart dårlig. En av legene avslørte årsaken; et nyoppdaget trykksår i avdelingen.

– Han var veldig fortvilet over dette trykksåret. Det viser tydelig at hele avdelingen og alle yrkesgrupper eier denne problematikken sammen.

Tavlemøter gir oversikt

Hauge trekker frem nettopp tavler og daglige tavlemøter som spesielt sentrale i arbeidet med tiltakene:
– Synliggjøring av skader er kjempeviktig for å skape bevissthet. Også hos ledelsen. Da vi startet så vi en voldsom økning av avviksmeldinger på blant annet trykksår, rett og slett på grunn av større bevissthet hos de ansatte, sier Hauge.

Hun forteller at tavlemøtene bidrar til å samle avdelingen ved å gi en daglig status og synliggjøre felles utfordringer. Alle ansatte kan komme med innspill og tavlene evalueres i fellesskap. Nærmeste leder deltar som regel også på møtene.

Konkurranse styrker engasjementet

Hauge presiserer at pasientene er de viktigste, og at hovedmotivasjonen for de ansatte er å forhindre unødig skade. For å komme i gang, og opprettholde engasjementet over tid, har de imidlertid gode erfaringer med å bruke konkurranser som motivasjon.

- Helse Fonna arrangerte en konkurranse på sengepostene om hvem om var best på å risikoscreene pasienter med tanke på trykksår, fall og ernæringssvikt.  Det var jo uformelt, men veldig kjekt egentlig, forteller Hauge.

Godt arbeidsmiljø bidrar til god pasientsikkerhet

Hauge trekker også frem godt arbeidsmiljø og lederforankring som sentralt i pasientsikkerhetsarbeidet.
- Vi har brukt tid på å se utfordringene, og å jobbe sammen. Det innebærer at vi må være trygge på hverandre, det skal være greit å si ifra. Resultater og avvik blir etterspurt fra ledelseshold, og resultater belønnes og synliggjøres.

Hun innrømmer at arbeidet med fordel kan etterspørres i større grad fra ledelsen på høyere nivåer i foretaket, men at man nå vurderer konkrete forslag på hvordan man skal la dette bli en del av den månedlige virksomhetsrapporteringen.

Kontinuerlig, felles arbeid er det viktigste

Hauge legger ikke skjul på at det har tatt tid og at resultatene er en konsekvens av hardt og målrettet arbeid.  - Det vi ønsker å forbedre må settes i system, og utfordringene må løses kontinuerlig.  Det avgjørende er at de ansatte eier arbeidet og at de løser utfordringene i fellesskap, oppsummerer hun.

Kom i gang med risikotavler og tavlemøter

Print