028

På første samling i læringsnettverk for forebygging av trykksår var det rom for presentasjoner og gruppearbeid i teamene. Karin Jensvold var ordstyrer og veileder under samlingen.

Piloter på trykksår delte gode erfaringer

Publisert  Oppdatert 

Det nasjonale læringsnettverket for forebygging av trykksår er i gang med første samling i regi av Helse Vest. Akershus universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus har deltatt som pilot på forebygging av trykksår, og hadde mange gode råd og erfaringer å dele med deltakerne.

Pilotprosjektene ble gjennomført ved Ortopedisk avdeling ved Akershus universitetssykehus og ved avdeling 3B (en medisinsk avdeling innen fagområdene nefrologi, endokrinologi, reumatologi, immunologi samt generell medisin) ved Stavanger Universitetssykehus. Begge piloter kan vise til økt oppmerksomhet rundt forebygging av trykksår etter at prosjektet ble igangsatt.  

På Stavanger sykehus har de tatt utgangspunkt i eksisterende strukturer og rutiner for å få en mest mulig effektiv gjennomføring av prosjektet:

- I en avdeling med høyt aktivitetsnivå er det viktig å bruke de strukturer som allerede ligger til grunn i avdelingen.  Vi setter fokus på forebygging av trykksår via etablerte rutiner som morgenrapport, grupperapport midt på dagen og ved registrering i DIPS, forteller Mari Robberstad, pilotleder og sårsykepleier ved Stavanger sykehus

I tillegg arrangeres det refleksjonsmøter og fagmøter med fokus på forebygging av pasientskader som for eksempel trykksår.

Forankring og brukerinvolvering

Mari Robberstad legger spesielt vekt på viktigheten av forankring i ledelsen. Hun er svært fornøyd med Helse Vest sin satsing på pasientsikkerhet, og at det blir satt av ressurser til å arbeide med implementeringen av tiltakspakken i sykehuset.

Videre legger hun vekt på involvering av pasienter og pårørende – et viktig suksesskriterie for å lykkes i arbeidet med å forebygge trykksår. I den forbindelse planlegger de å lage en brosjyre med informasjon om trykksår for å involvere pasienter og pårørende.

Økt bevisstgjøring

Akershus universitetssykehus har også svært gode erfaringer med prosjektet, da det har bidratt til et økt faglig engasjement rundt forebygging av trykksår:

- Pilotprosjektet har bidratt til bevisstgjøring rundt forebygging av trykksår og utfordringene vi har rundt dette. Vi ble svært overrasket over antall trykksår vi fant i avdelingen da vi begynte å måle dette. Målingene henger jeg opp på en tavle slik at alle ansatte kan følge med på hvor mange dager det er siden forrige trykksår, sier pilotleder Jeanette Hårstad ved ortopedisk avdeling.

Pilotenes åtte bud for forbedringsarbeid

  1. Presenter målingene på en egen tavle ukentlig
  2. Ledelsen må prioritere arbeidet og etterspørre resultater
  3. Prosjektgruppen må bestå av et engasjert tverrfaglig team
  4. Involver kollegaer i jakten på nye forbedringstiltak
  5. Ha tålmodighet! Dette krever systematisk arbeid over tid
  6. Vær kreative! De gode løsningene må tenkes ut i fellesskap
  7. Gi kollegaer god informasjon i forkant av prosjektet
  8. Ha fokus på det positive og de små fremskrittene

Les mer om innsatsområdet

Print