Sykepleierne som deltar i prosjektet

Sykepleierne som deltar i prosjektgruppen. F.v Jeanette Kristiansen, Birgitte Heiberg Lykke, Helga Tangen og Gerd Haga

Delt ansvar gir bedre samstemming

Publisert  Oppdatert 

Ved Ålesund sykehus var legemiddelrelaterte skader en av de hyppigste årsakene til pasientskader. Nå har sykepleierne blitt mer delaktige i arbeidet med å sikre riktig legemiddelbruk, noe som har ført til en nedgang i legemiddelavvik.

I 2006 gjennomførte to farmasøyter ved medisinsk avdeling ved sykehuset et kvalitetsprosjekt knyttet til opptak av legemiddelanamnese. Resultatet viste manglende samsvar i kildene til legemiddelinformasjonen ved innlegging i sykehus hos så mange som 87 prosent av pasientene.

Samarbeid med Sykehusapoteket

Ved klinikk for Kirurgi i Ålesund er det gjennomført et tverrfaglig samarbeid med Sykehusapoteket i Midt-Norge, for å bedre kvaliteten på legemiddelhåndtering. Prosjektet har som mål å sikre implementering og opplæring i ny prosedyre for opptak av legemiddelanamnese.

Deler ansvaret

Prosjektet åpner for at sykepleierne i større grad enn tidligere kan bidra med opptak av legemiddelanamnese. Ved kirurgisk sengepost har sykepleiere og turnusleger fått utdelt en huskeliste i kredittkortformat for samstemming, som de kan feste til ID-skiltet sitt. I tillegg har samtlige gjennomgått undervisning om legemiddelanamnese og samstemming.

Nedgang i legemiddelavvik

Resultater hittil viser en drastisk nedgang i legemiddelavvik, etter at sykepleierne ble mer delaktig ved opptak av legemiddelanamnesen. Kvalitetssjef Vidar Hagerup understreker viktigheten av samstemming:

”Det vi vet ut fra journalgjennomganger er at hvis vi ikke samstemmer legemiddellister ved innleggelse finner vi avvik i 9 av 10 medisinkurver. 5 til 10 prosent av feilene er så farlige at det å starte utdeling av legemiddellister til pasienten uten legemiddelsamstemming vil være en risiko for pasienten.”

Legen har ordineringsansvaret

Hagerup understreker videre at det er legen som har ordineringsansvaret i pasientbehandlingen:

”For at samstemming skal lykkes er man helt avhengig av et godt tverrfaglig samarbeid. En helsearbeider kan samstemme legemiddellister, men det er viktig å understreke at all ordinering skal gjennomføres av ansvarlig lege,” sier Hagerup.

Synliggjøre resultater

Sykepleier Helga Tangen fra prosjektgruppen er en engasjert pådriver på sin avdeling. Hun ser betydningen med å ha en ildsjel i avdelingen som holder engasjementet oppe. Ved å synliggjøre resultater underveis, holdes konkurranseånden oppe for alle som er involvert i det viktige arbeidet. Prosjektgruppen engasjerer også sine kollegaer med legemiddelquiz som et virkemiddel til økt kunnskap. 

Dele erfaringer

Helse Møre og Romsdal har kommet langt i utvikling av prosedyrer og standardiserte rutiner for legemiddelhåndtering, og deler gjerne tips og råd med andre som ønsker å forbedre seg på dette området. Her finnes blant annet prosedyre for legemiddelanamnese, samstemming, legemiddelanamnese skjema og flytskjema for hele legemiddelprosessen: www.helse-mr.no.

Print