Pasientsikkerhetskampanjen-fotoStigWeston-58

Foto: Stig Marlon Weston.

Søk læringsnettverket for sepsis på sengepost

Publisert  Oppdatert 

I samarbeid med Helse Sør-Øst RHF inviterer Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 til deltakelse i et nasjonalt læringsnettverk om sepsis på sengepost.

De tre samlingene i læringsnettverket holdes på Thon Hotel Arena, Lillestrøm på følgende datoer:

  • 11. - 12. desember 2018
  • 4. april 2019
  • 10. september 2019

Hvorfor delta?

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall. Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er derfor viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av sepsis. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker dødeligheten.

Bli med på nasjonal dugnad for å styrke arbeidet med tidlig oppdagelse og behandling av sepsis.

Hvem deltar?

Målgruppen i dette læringsnettverket er leger og sykepleiere som jobber sammen på en sengepost hvor sepsis er en aktuell utfordring og en hyppig hendelse hos den aktuelle pasientgruppen. Det er utviklet en tiltakspakke for sepsis på sengepost etter at det i 2017 ble arrangert et nasjonalt læringsnettverk for akuttmottak.

Det er en fordel at avdelingen/sykehuset har etablert hele eller deler at tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Forventninger til deltagelse

  • Tverrfaglig team (tre til fem personer). Teamet må settes sammen av personell som til daglig jobber sammen og om de samme pasientene, og bør bestå av både lege og sykepleier.
  • Forankring i ledelsen. For å sikre forankring og støtte i helseforetaket forventes det at enhetsleder/klinikksjef/virksomhetsleder deltar på minst én dag på den første samlingen. Direktør eller annen representant fra foretaksledelsen forventes å delta på siste samling for å sikre at det planlegges for å gjennomføre full spredning av tiltakspakken til relevante enheter i helseforetaket.
  • Veiledning av forbedringsteamene. Lokal programleder eller annen med forbedringskompetanse bør delta på læringsnettverket og veilede teamene i egen virksomhet mellom samlingene.

Hva innebærer det å delta?

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å implementere forbedringstiltak. I løpet av et læringsnettverk iverksetter tverrfaglige kliniske forbedringsteam tiltak i egen virksomhet med støtte fra eksperter i forbedringsarbeid og ved gjensidig erfaringsutveksling.

Pasientsikkerhetsprogrammet har brukt læringsnettverk som metode for å effektivt spre kompetanse om pasientsikkerhetstiltak og forbedringsmetodikk, samt tilrettelegge for erfaringsutveksling.

Et læringsnettverk består av tre samlinger og to telefonkonferanser over en periode på ca ni måneder. Samme forbedringsteam må delta hver gang, og jobbe målrettet med tiltak og målinger mellom samlingene. Underveis og på siste samling presenterer teamene fremdrift og resultater og på siste samling leveres en sluttrapport/poster.

Praktisk informasjon
Praktisk informasjon oppdateres fortløpende på våre nettsider og i vår kalender.

Søknad om å få delta sendes innen 12. september 2018. Søknadsskjema finner du i høyre marg. Blant de innkomne søknader velges teamene som får delta i læringsnettverket. Dere er derfor ikke garantert plass før dere har mottatt bekreftelse på dette. Tilbakemelding om plass gis innen 20. september 2018.

Deltakeravgift
Det beregnes ikke deltakeravgift.

Bestilling av reise og overnatting
Alle deltakerne bestiller og betaler reise og overnatting selv, etter at bekreftelse på plass er mottatt. Ytterligere opplysninger får dere samtidig med bekreftelse om deltakelse.

Manglende oppmøte etter påmelding
Ved manglende oppmøte til bekreftet plass vil deltakeren bli fakturert påløpte utgifter.

 

Print